İŞ GÜVENCESİZLİĞİ, TÜKENMİŞLİK VE İÇSEL İŞTEN AYRILMA

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : sosyal bilimler
Number of pages: 164-174
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda çalışma yaşamında işgücü piyasası güvencesizliği artış göstermektedir. Öznel ya da algılanan iş güvencesizliği, çalışanın istihdam edildiği örgütteki mevcut işinin sürekliliği ve güvencesiyle ilgili inançlarının değişime uğraması ve işini kaybetme kaygısı yaşaması halidir. Mevcut işini kaybedeceğine ilişkin bir tehdit algılayan çalışan, kendisini güçsüz hissetmekte ve örgütsel bağlılığında bir düşüş yaşamaktadır. Çalışma yaşamında bireyin her an işini kaybetme tedirginliği ve belirsizliği, bireyi yoğun strese maruz bırakmaktadır. Stres sonucu bireysel düzeyde yaşanacak ruhsal olumsuzluklardan biri olan tükenmişlik, bireyin enerji kaynaklarının iş stresiyle baş edememesi sonucunda azalması halini ifade etmektedir. Literatürde yaşam doyumunda azalma ve çalışma şevkinin kırılması anlamına gelen içsel işten ayrılma kavramı ise, bireyin istihdam edilirken emekli olmuş gibi davranışlar sergilemesi, örgüte ve işine bağlılığının azalması ve minimum performansla işinin gereğini yerine getirmesini ifade etmektedir. Bu bağlamda içsel işten ayrılma, yaşanılan iş güvencesizliği ve iş tükenmişliğinin davranışsal bir sonucu olabilmektedir. Bu çalışma ile kavramlar arası ilişki ortaya konulmaya çalışılarak, içsel işten ayrılma kavramının ülkemiz literatüründe tanıtılması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Labor market insecurity has increased in recent years. Subjective or perceived job insecurity, the beliefs about the continuity and assurance of the current job in the organization in which the employee is employed, is a change of life and anxiety about losing his job. The employee, perceiving a threat to lose his current job, feels himself weak and is experiencing a decline in his organizational commitment. Uneasiness and uncertainty of losing work at any moment in the working life, the individual is exposed to intense stress. Burnout, one of the mental negativities to be experienced at the individual level as a result of stress, means that the energy resources of the individual can not cope with work stress. The concept of inner resignation, which means a decrease in life satisfaction and a breakdown of working life in the literature, refers to the behavior of the individual as if he retired when he was employed, the reduction of his or her commitment to work and minimum performance and his fulfillment of his job. In this context, departure from inner work can be a behavioral consequence of job insecurity and job exhaustion. In this study, it is aimed to introduce the concept of separation of inner work in our country literature by trying to reveal the relation between concepts.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics