BİR TÜRKÜNÜN ÖYKÜSÜ ÜZERİNDEN GELENEKSEL KÜLTÜRDE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI

Author:

Year-Number: 2018-30
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Etnomüzikoloji
Number of pages: 461-469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal cinsiyet kavramı, iki cinsiyet arasındaki biyolojik farklılıklara dayalı olgu ve ayrıntıları belirtmek üzere kullanılmaktadır. Kültürden kültüre değişiklik gösterebilen kavram, kadın ve erkek arasındaki rol dağılımı ve algının her toplumda farklılaşabileceğini ortaya koymaktadır. Çoğunlukla toplum içerisindeki cinsiyet algısı biyolojik farklılıktan kaynaklanmaktadır. Toplumsal cinsiyet yaklaşımları açısından bir cinsiyetin diğeri üzerindeki egemenliği ya da rolü, kültürel yapıyı etkilemekte, kadın ve erkek arasında biçilen rollere anlam yüklemekte ve şekillendirmektedir. Bu çalışmada, konu ile ilgili bulunan ve derlenen “Goşnağo’nun Türküsü” üzerinden gidilerek, göç sebebi ile Kafkasya’dan Anadolu’ya göç etmiş olan Çerkes toplumunun değişen ve şekillenen sosyokültürel yaşamı ile birlikte, toplumsal cinsiyet algısı ve bu algının müzikal tezahürü üzerinde durulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda türkünün ulaşılabilen sözleri ile toplumsal cinsiyet yaklaşımlarına örnek niteliğinde bir kültürel analiz betimlemesinin yapılması amaçlanmıştır. Nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada, yapılandırılmış görüşme, görsel-işitsel ulaşılabilen kayıtlar, literatür taraması ile ulaşılan yazılı dokümanlar ve kaynak kişilerin bilgilerine başvurularak gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of gender is used to describe facts and details based on biological differences between the two sexes. The concept of cultural change in culture reveals that the distribution of roles and differences between men and women can vary in every society. Often the gender perception in society is due to biological difference. In terms of gender approaches, the dominance or role of one gender on the other affects cultural construction, shapes the roles played by men and women. According to this study, " The Song of Goşnağo" focuses on the gender perceptions and musical manifestations over the Circassian society with the changing and shaped sociocultural life which has migrated to the Anatolia from the Caucasus. In the study, with the qualitative research methods, structured interviewing, audio-visual recordings, written documents reached by literature search were used.

Keywords