İLK SİVİL HASTANELER, KÜLTÜRÜ VE YANSIMALARI,
THE FIRST CIVILIAN HOSPITALS, THEIR CULTURE AND REFLECTIONS

Author:

Number of pages : 507-513

Abstract

Osmanlı İmparatorluğu ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nde ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte hastaneler yeni bir anlayışla yapılaşmaya başlamıştır. Dönem içerisinde gerçekleşen; savaş ve salgın hastalıklar, hastanelerin yer ve biçimlerini etkilemektedir. Ancak içinde bulunulan dönem gereği; maddi zorluklar ve personel yetersizliği (hatta noksanlığı) gibi sebepler, hastanelerin kurulmalarını güçleştirmiştir. Yetersizliklerin aksine milli bir beraberlik mücadelesine katkı sağlayacak biçimde varoluş mücadelesi verilmiştir. Bu durum hastane kültürünün; dayanışma ve çok kültürlülükle birleşmesine katkı sağlamıştır. Çalışma, Türkiye coğrafyasında bulunan ilk sivil hastanelerin; toplumsal, sosyal ve iyileştirici etkileri ile günümüz hastanelerine yansımaları üzerine bir inceleme olarak ele almaktadır. Tarihsel süreçte hastanelerin duyarlılıkları ve mekânsal oluşumları merkezinde; özellikle Ankara’ da bulunan modern hastane yansımaları ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, geçmişin izinde modern sağlık ihtiyaçlarının kültürel varlık veya noksanlıklarının tartışılması hedeflenmiştir. Bu yolla geleceğin hastanelerine toplumsal anlamda katkıda bulunulması öngörülmüştür.

Keywords

Abstract

During the Ottoman Empire and Early Republic Eras, the hospitals that had the quality to meet the needs started to be constructed with a new understanding. The wars that took place within this era and epidemics affected the location and formations of the hospitals. However, the reasons such as financial difficulties and inadequate (even absence of) staff made it hard to construct the hospitals with respect to the features of this era. Contrary to these inadequacies, the hospitals struggled to exist in such a way to contribute a national unity endeavor. This condition has contributed to the collaboration and unification of hospital culture with a multicultural perspective. The study has enquired the first civilian hospital in the geography of Turkey along with their social and healing effects and reflections over contemporary hospitals today. In the historical process, the sensitivities of hospitals and focus on spatial formations have been evaluated with respect to modern hospitals, particularly the ones in Ankara, reflections.

Keywords