GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ALANDAKİ SORUNLARA DAİR GÖRÜŞLERİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 287-306
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrenciler ve akademisyenler arasında iletişimi sağlayan; ayni zamanda öğrenim hayatları devam eden, akademik hayatin ilk basamağında yer alan araştırma görevlileri için sorunları tespit etmede etkili olabilecek kişilerdir denebilir. Araştırma görevlisi; hem alana ilişkin sorumlulukları taşır, hem de akademik kariyerine ilişkin görev ve bilimsel çalışmalarını devam ettirme zorunluluğuna sahiptir. Bu sebeple akademik hayata dair sorunları ve sanat alanındaki sınırlılıklara ilişkin görüşleri, alanda yaşanan olumlu veya olumsuz süreçlere ilişkin önemli anekdotlar içermektedir. Bu araştırma ile birlikte, güzel sanatlar fakülteleri ve resim-iş eğitimi bölümlerinde çalışmakta olan araştırma görevlilerinin karşılaştıkları sorun ve sıkıntılar hakkında görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın evreni; Ankara ilinde bulunan devlet üniversitelerinin güzel sanatlar fakülteleri ve resim-iş eğitimi bölümlerinde çalışmakta olan araştırma görevlileridir. Araştırmanın örneklemini ise; Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde ilgili birimlerde çalışan araştırma görevlileri oluşmuştur. Çalışma kapsamında, uzman görüşlerine göre hazırlanmış yarı yapılandırılmış online (çevrimiçi) anket formu kullanılmış olup verilerin frekanslarına bakılarak analiz edilmiştir. Analizlerin ardından formdaki maddelerin istatistik bilgilerini yansıtan tablolar oluşturulmuştur. Son olarak; araştırmanın bulgularından hareketle alandaki sorun ve sıkıntılara ilişkin sonuçlara ulaşılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Providing the communication between students and academics, being at the first of the academic life as well as continuing their educational life, research assistants can be an important source for determining the issues in their field. A research assistant both shoulder field-related responsibilities and is obligated to fulfill the tasks and scientific studies regarding his or her field. Therefore, their views about the academic life and constraints in the field of art contain important anecdotes regarding the positive or negative processes experiences in the field. This study investigated the views of research assistants from the fine arts faculties and art teaching departments about the issues they encounter in the field. Research assistants from the fine arts faculties and teaching art departments of public universities in the province of Ankara, Turkey were the universe of the study. The participants of the study, on the other hand, consisted of the research assistants from the related departments of Gazi University, Ankara University, and Hacettepe University. Within the scope of the study, a semi-structured online survey form developed based on experts’ opinions were used. The data were analyzed considering the frequency of the data. Following the analyses, tables indicating the statistics for the items of the form were generated. In conclusion, results regarding the issues in the field will be presented based on the findings of the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics