ÇOCUK VE YETİŞKİN KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON UYGULAMASI SONRASINDAKİ KAS YORGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : SAĞLIK BİLİMLERİ
Number of pages: 186-193
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma çocuk ve yetişkin kardiyopulmoner resüsitasyon uygulaması sonrasındaki kas yorgunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Kesitsel ve tanımlayıcı türde planlanan araştırma Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Paramedik Programı öğrencileri ile Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmanın verileri bilgisayar ortamında SPSS programında analiz edilmiştir. Yazılı onamları alınan kişilerden araştırmacının literatür bilgileri doğrultusunda hazırladığı “Tanıtıcı bilgi formu” ve “ Mcgill Kısa Ağrı Ölçeği” kullanılmıştır. BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin %31,3’ ünün (n=10) kız, %68,8’ inin erkek öğrenci olduğu, %90,6’ sının çalışmadığı ve % 53,1’ inin (n=17) KPR deneyimi olduğu gözlemlenmiştir. KPR Uygulama Süresi ile Algometre 1. dakika puanı arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki (r=0,252, p>0.05) tespit edilmemiştir. KPR Uygulama Süresi ile Algometre 24. saat puanı arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu (r=0,456, p<0.01) bulunmuştur. SONUÇ: KPR uygulama sürelerinin 24. saat algometri ölçümleri arasında anlamlı etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted to determine muscle fatigue after child and adult cardiopulmonary resuscitation. METHOD: Cross-sectional and descriptive research was conducted between February and March 2018 for Kahramanmaraş Health Services Vocational School First and Emergency Program students. The data of the study were analyzed in the SPSS program in the computer environment. "Introductory information form" and "McGill Short Pain Scale" prepared by the researcher in accordance with the literature information were used from the persons who received written permission. Results: It was observed that 31.3% (n = 10) of the students participated in the survey, 68.8% of them were male students, 90.6% of them did not work and 53.1% (n = 17) had CPR experience. There was no significant correlation between CPR Application Time and Algometer 1 minute score (r = 0,252, p> 0.05). There was a significant positive correlation between KPR Application Time and Algometer 24 hour score (r = 0.456, p <0.01). Conclusion: It was concluded that the duration of CPR application had a meaningful effect on the 24 hour measurement of algometry.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics