TARİHİ TEMELLERİ AÇISINDAN CUMHURİYET VE CUMHURİYETİN İLANI SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : TARİH/TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
Number of pages: 396-412
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalemizin ilk bölümünde cumhuriyetin kelime anlamı açıklanacaktır. Tarihten günümüze dek üç farklı yönetim şekli uygulanmıştır. Bunlar; monarşi, oligarşi, aristokrasidir. İkinci bölümde bu yönetim biçimlerinden bahsedilecektir. Üçüncü bölümde, antik yunandan günümüze değin cumhuriyet yönetiminin tarihsel sürecine değinilecektir. Dördüncü bölümde Osmanlı devletinde egemenliğin paylaşım aşamaları olan “Senet-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Birinci ve İkinci Meşrutiyet” kısaca açıklanacaktır. Beşinci bölümde, Mustafa Kemal Paşa’nın yaşadığı yerin cumhuriyet fikrinin oluşumuna ne gibi etkisi olduğu ve gençliğinden itibaren cumhuriyet fikrinin oluşum ve gelişim aşamalarından bahsedilecektir. Altıncı bölümde kurtuluşumuzun askeri safhası sonlandıktan sonra gelişen siyasi sürecin cumhuriyetin ilan edilmesini zorunlu kıldığı sebepler açıklanacaktır. Yedinci bölümde yeni rejime geçmekle henüz sorunların son bulmadığına, ilan edilen Cumhuriyet rejimine gösterilen tepkilerden bahsedilecektir.

Keywords

Abstract

In the first part of the article, the meaning of the Republic will be explained. From history to today, three different forms of management have been implemented. These are; Monarchy, Oligarchy or Aristocracy. In the second part, these forms of management will be discussed. In the third part, the historical process of the Republican administration from Ancient Greece to the present day will be. In the fourth part, the “Sened-i Alliance, Tanzimat Decree, Reformation Decree, Fist and Second Constitutiomal Monarchy”, which is the sharing stages of the sovereignty in the Ottoman State, will bn briefly explained. In the fifth section, The effect of Mustafa Kemal Pasha’s place of residence on the formation of the idea of thn Republic and the formation and development stages of the idea of the Republic from his youth will be discussed. In the section six, the reasons that the political process that has developed after the military phose of our liberation has ended will be explained. In the seventh section, the reactions to the Republican regime, which has been declared, will be mentioned, that the problems have not yet come tho an end with the transttion to the new regime.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics