İŞLETMELERDE İŞ SAĞILIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ FAYDA MALİYET ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Number of pages: 221-243
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İSG uygulamalarının işletmeler için bir maliyet unsuru olmanın yanı sıra işletmelere önemli katkılarının da olduğunu ortaya çıkarmaktır. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. İlkinde; iş sağlığı ve güvenliği kavramı açıklanmış, İSG’nin amacı ve önemi üzerinde durulmuş, iş kazaları ile meslek hastalıkları incelenmiştir. İkincisinde ise; Manisa il merkezinde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın temel varsayımı işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine yapılan harcamaların işletmeler açısından bir maliyet unsuru olmanın yanı sıra uzun vadede fayda sağlayacağının düşünülmesidir. Araştırma sonucunda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine yapılan harcamaların işletmeler açısından bir maliyet unsuru olmanın yanı sıra uzun vadede fayda sağlayacağı varsayımımız doğrulanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının; iş kazası sayısını azalttığı, personel değişim hızını düşürdüğü, üretimde yaşanan kesintileri azalttığı, iş göremezlik sürelerini düşürdüğü, verimliliği artırarak üretim maliyetlerini düşürdüğü, şirket imajını olumlu etkilediği ve müşteri memnuniyetini artırdığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to find out that OHS practices are not only a cost element for businesses but also have significant contributions to businesses. The study consists of two parts. In the first one, OHS is explained, the aim and importance of OHS is emphasized, occupational accidents and diseases are examined. In the The second is, results of the research on the enterprises which operating in the province center of Manisa, are analyzed and interpreted. Survey method is used as a data collection tool in the research. The basic assumption of the research is to consider that spending expenses on OHS precautions is a financial matter for business organizations as well as it will avail for a long-term. As a result of the research, besides the fact that the expenses for OHS precautions are a financial matter for business organizations, our assumption which is that they will avail for a long period has been confirmed.It has been concluded that OHS implementations decreases the number of occupational accidents, shortens the time for substitution of personnel, decreases the interruptions during production process, decreases the durations of incapacity to work periods, increases productivity while decreasing the cost, provides prestigious image and increases customer satisfaction.

Keywords


 • Akpınar, T., Batur, N. ve Çakmakkaya, B. Y., (2014). İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Ekin Yayıncılık, Bursa.

 • Atlı, K., Froneberg, B., Matisane, L., Yıldız, A.N., Şimşek, C., Demirkol, D. ve Rodoplu, S. (2011). Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti, Ankara.

 • Baybora, D., (2015). İş Sağlığı ve güvenliği, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.

 • Bayram, N., (2015). Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi, Ezgi Kitabevi, Bursa.

 • Biçer, B., (2013). İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Kalite Yönetimi ile İlişkisi ve Bir Uygulama, T.C Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Bilir, N. ve Yıldız, A. N., (2014). İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 • Çoban, A., (2015). İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara.

 • ÇSGB, 2017). “Çalışma Hayatı İstatistikleri”, https://www.csgb.gov.tr/home/contents/

 • istatistikler/calismahayatiistatistikleri/, (08.06.2017).

 • Demircioğlu, A. M. ve Centel, T., (2012). İş Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul.

 • Güngör, E., (2008). İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının Toplam Kalite Yönetimi Açısından İrdelenmesi ve Talaşlı Üretim Sanayisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma, T.C Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Güvercin, A., (2015). İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İşten Ayrılma Niyeti Üzeindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma, T.C Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

 • Güyagüler, T. ve Bozkurt, R., (1992). Kömür Madenciliğinde Meydana Gelen İş Kazalarının Maliyetleri. s. 331-344.

 • Horozoğlu, K., (2017). İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Analizi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1): 265-281.

 • ILO, (2017). International Labour Organization. http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-

 • ILO, (2012). International Labour Organization. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_207690.pdf, (10.06.2017).

 • health-at-work/langen/index.htm, (31.05.2017).

 • Karaboğa, Ö., (2014). Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Fayda-Maliyet Açısından İncelenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara.

 • Karakaş, İ., (2007). İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Uygulama Rehberi, Adalet Yayınevi, Ankara.

 • Kılkış, İ., (2016). İş Sağlığı ve Güvenliği, Dora Yayıncılık, Bursa.

 • Koç, M. ve Akbıyık, N., (2011). Türkiye'de İş Kazalarının Maliyetleri ve Çözüm Önerileri. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(2): 129-175.

 • Lebeau, M., Duguay, P. and Boucher, A., (2014). Cost of Occupational Injuries and Diseases in Quebec. Journal of Safety Research, Issue 50: 89-98.

 • Önal, B. ve Yıldız, A. N., (2014). Metal İşkolunda Meslek Hastalıkları, Türk Metal Yayınları,

 • RG, (2006). “Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu”, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf, (07.06.2017).

 • RG,(2008). “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği”, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.AsPx?MevzuatKod=7.5.12511&

 • MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch =Çalışma%20Gücü%20ve%20Meslek, (08.06.2017).

 • RG, (2012). “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/

 • 1.5.6331.pdf, (07.06.2017).

 • SGK (2017). “İstatistik Yıllıkları”, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/ kurumsal/istatistik/

 • sgk_istatistik_yilliklari, (08.06.2017).

 • Şakar, M., (2015). Meslek Yüksekokulları İçin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul.

 • Takala, J., Hamalainen, P., Saarela, K.L., Yun, L.Y., Manickam, K., Jin, T.W., Heng, P., Tjong, C., Kkeng, L.G., Lim, S., Lin, G.S. (2014). Global Estimates of the Burden of Injury and Illness at Work in 2012. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 11(5): 326-337.

 • T.C M.E.B., (2014). Mesleki Gelişim, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Ankara.

 • TDK (2017). “Güncel Türkçe Sözlük”, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts

 • &guid=, (07.06.2017).

 • Tokol, A. ve Alper, Y., (2015). Sosyal Politika, Dora Yayıncılık, Bursa.

 • Ural, A. ve Kılıç, İ., (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.

 • Yılmaz, G., (2009). İş Kazalarının Nedenleri ve Maliyeti. Mühendis ve Makina, Mayıs, 50(592): 27-32.

 • Yiğit, A., (2013). İş Güvenliği, Dora Yayıncılık, Bursa.

                                                                                                    
 • Article Statistics