6360 SAYILI KANUN İLE BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLERDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE DEVRİ GERÇEKLEŞEN İL ÖZEL İDARESİ PERSONELİNİN İŞ TATMİN VE MOTİVASYON DÜZEYLERİ: KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : KAMU YÖNETİMİ
Number of pages: 344-370
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de şehir nüfusları doğal, ekonomik, toplumsal ve kültürel nedenlerden dolayı sürekli artmaktadır. Nüfus artışına bağlı olarak şehir yönetimlerine özellikle belediyelere düşen görev ve sorumluluklar artmış, bunun sonucunda da personelin yeni duruma adapte olamaması neticesinde personel yönetim sisteminde birtakım değişikliklere gidilmiştir. Bunun sonucu olarak 1980’li yıllarda büyük yerleşim yerleri için özel yönetim birimleri kurulmuş, 2000’li yılların başlarında çıkarılan Büyükşehir Belediye Kanunu büyükşehir yerel yönetimlerini olgunlaştırmış ve sonrasında bu Kanunda birtakım değişiklikler gerçekleştiren 6360 sayılı kanun ile de konu farklı bir boyuta ulaşmıştır. 6360 sayılı kanun pek çok alanda değişiklikler meydana getirmiştir. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı da bu yeniliklerdendir. İl özel idarelerinin kaldırılması mevcut personelinin çeşitli kurumlara devredilmesine neden olmuştur. Devredilen kurumlara bakıldığında ise yeni kurulan Büyükşehir Belediyelerinin ilk sırada yer aldığını görülmektedir. Devir olan personelin yeni kurumlarında ise çeşitli sorunlarla karşılaştığı fark edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmada, Kahramanmaraş özelinde 6360 sayılı kanun kapsamında yer alan personelin devir, paylaştırma ve nakil işlemlerinde meydana gelen sorunlar incelenmiş ve il özel idaresinden büyükşehir belediyesine devri gerçekleşen personelin iş tatmin ve motivasyon düzeyleri anket yöntemi kullanılarak ölçülmüştür.

Keywords

Abstract

Thecities’ population in Turkey has increasedconstantlyduetothenatural, economical, socialandculturalreasons. Thedutiesandresponsibilitiesforthecitygovernmentandespeciallyforthemunicipalitiesincreasedwiththepopulationincreaseandsosomechangingsweremade in thepersonneladministrationsystem as a resultthatthepersonnelcould not adaptthenewsituations. As itsconclusion, thespecialadministrationunitswereestablishedforthebigsettlements in 1980’s, TheMetropolitanMunicipalityLawwhichwas put intotheforce at thebeginning of 2000’s developedthemetropolitanlocalgovernmentsandthen, thesubjectwas put intotheanotheraspectwith 6360 NumberedŞawwhichmade a set of thechangings. 6360 NumberedLawmadethechangings in manyfields. TheDirectorate of Investment, ObservationandCoordination is one of them. Theabolition of provincialspecialadministrationscausedthatthecurrentpersonnelwastransferedtothevariousinstitutions. Whenweconsideredthetransferedinstitutions, weseethatThenewly-establishedmetropolitanmunicipalitiestaketheplace on the top. Weseethatthepersonnelwhowasassigned had thevariousproblems. Inthisstudy, theproblemswhichoccurred in thepersonnel’s transfer, apportionmentandconveyanceprocesseswithinthescope of 6360 NumberedLaw in Kahramanmaraş werereviewedandthejobsatisfactionandmotivationlevels of thepersonnelthattheassignmentwasmadefromtheprovincialandspecialadministrationtothemetropolitanmunicipalityweremeasuredwiththeuse of surveymethod.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics