SOSYAL AĞLARDAKİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİN SATIN ALMA SÜRECİNE ETKİSİ: TOKAT ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : Pazarlama
Number of pages: 244-261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rasyonel bir varlık olan tüketici, sınırlı kaynaklar olan zaman, para ve enerjisini nasıl kullanacağını çok iyi bir şekilde araştırmaktadır. Sosyal ağlar da bu süreçte kullanılan önemli araçlardan birdir. Sosyal ağlar tüketicilerin arkadaş, akraba, yakın ve uzak çevresi ile iletişim ve etkileşim kurduğu, duygu ve düşüncelerini paylaştığı, satın alma sürecinde önemli araştırmalar yaptığı mekânlardır. Bu çalışmada, sosyal ağlardaki arkadaşlık ilişkilerinin tüketicilerin satın alma sürecindeki davranışları üzerine etkisi incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda tokat il merkezinde kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 384 sosyal ağ kullanıcısı ile yüz yüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere frekans, faktör ve regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre satın alma öncesi ve satın alma sonrası tüketici davranışlarının, arkadaşlık ölçeğinin satın almaya yönelik iletişim ve arkadaş grubuna aidiyet boyutlarından önemli oranda etkilendiği görülmüştür. Ayrıca katılımcıların zamanının önemli bir bölümünü geçirdiği bu ağlarda çok sayıda ürün ve hizmete karşı satın alma isteğinin oluştuğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

As a rational entity, consumers seek to best utilize their limited resources such as time, money and energy. Social networks are one of the important tools used in this process. Social networks are places where consumers communicate and interact with friends, relatives, close and distant circles, share feelings and thoughts, and carry out important research during the purchasing process. In this study, the influence of friendship relations in social networks on consumers' behaviors in purchasing process is examined. For this purpose, a face-to-face survey was conducted with 384 social network users who were selected by the convenience sampling method in the province of Tokat, Turkey. Frequency, factor and regression analysis were performed on the data obtained. According to the result of the study, it was observed that consumer behaviors before and after purchasing were significantly influenced by the communication towards purchasing and belonging to a group of friends sub-scales of the friendship scale. In addition, it has been found that there a desire to purchase a large number of products and services is formed in these networks where participants spend a significant part of their time.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics