OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE KATILIMININ ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : Okul Öncesi Öğretmenliği
Number of pages: 262-272
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğumundan itibaren, ilköğretime kadar olan tüm yaşantılarını içeren bir eğitim sürecidir. 0-5 yaş dönemini kapsayan bu dönem, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminin hızlı olduğu ve kişilik yapısının biçimlenmeye başladığı, temel alışkanlıkların çocuğa kazandırıldığı önemli bir dönemdir. Okul öncesi eğitim aile katılımını temel alan yapısıyla aileyi eğitim sürecinin parçası haline getirmektedir. Bu nedenle okul öncesi eğitim sürecinin sadece çocuğun gelişim süreçlerini desteklemekle kalmayıp aileye, eğitime katılımda da aktif bir süreç yaşattığı düşünülmelidir. Çocuk gelişiminde 5 yaş dönemi oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitim programına aile katılımını sağlamak çocukların gelişimi açısından önemle üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Okul öncesi eğitim programları ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun aileler tarafından desteklenmediği sürece etkili olamamaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklarda kalıcı davranış değişikliklerinin gerçekleşebilmesi programda planlanan aile yaşantılarının ailede sürdürülebilmesi ile mümkün olmaktadır. Ailenin ve öğretmenin bir arada çalışması, fikir ve bilgi alışverişini sağlamaktadır. Ayrıca okulda verilen eğitimin evde desteklenmesi ve pekiştirilmesiyle eğitim kalıcı bir nitelik taşır. Eğitimde devamlılık ilkesi göz önünde bulundurulduğunda, okulun eğitim rolüne aile katılımı boyutunun da katılması gerekmektedir. Okul öncesi dönem ve ilköğretim döneminde okul-aile işbirliği özel bir öneme sahiptir. Ailenin okul çalışmalarına dahil edilmesine yönelik yapılan çalışmalar, aile katılımının öğrencilerin başarılarını artırdığını, katılım, güdülenme ve kendine güven duygusunun gelişmesini ve onların okul ile öğretmenlere yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerini sağladığını göstermektedir

Keywords

Abstract

Preschool education is an education process that involving all experiences from birthday of child until primary education. İt covers 0-5 age period, also, saves basic habits, triggers to taking shape of personality structure, a significant era that accelerates physical, mental, emotional, social development of child. Family is transformed to a part of education process by preschool education with its structure that aiming to family involvement. İt should be think that preschool education not only support to development process of child but also resuming active participation. 5 year old period takes an important place in the child development. That is why, to able providing family involvement to preschool education is being overemphasise topic with regard to developments of child. No matter how preparing preschool programmes Unless families don't support them, they don't be effective. Permanent behaviour changes can be actualization in pre-school institutions be conditioned if family life rules as were planned in programmes can resuming. Cooperating between family and teacher provides idea and information exchange. Also, the education that giving in school, it have permanent quality because of supporting and reinforcing in home. When considered persistent principle in education. Family involvement have importance. School-family cooperation has special attention in preschool and primary age.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics