GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE KULLANILAN 9. SINIF GİTAR EĞİTİMİ DERS KİTABININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : SOSYAL BİLİMLER,MÜZİK BİLİMLERİ
Number of pages: 495-511
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Güzel Sanatlar Liselerinde kullanılan 9. sınıf gitar ders kitabını incelemektir. Ülkemizde mesleki müzik eğitiminin temelini oluşturan Güzel Sanatlar Liselerinde gitar çalgısının ilk kez öğrenildiği varsayılarak hazırlanan Güzel Sanatlar Liseleri 9. sınıf gitar ders kitabı, klasik gitar eğitiminde başlangıç seviyesinde olması açısından önem taşımaktadır. Güzel Sanatlar Liseleri 9. sınıf gitar ders kitabı“Gitar Çalmanın Temelleri”, “Diziler, Kadanslar, Etütler, Eserler”, “Gitar Müziğinde Dönemler”, “Gitar Dağarcığı” olmak üzere dört öğrenme alanından oluşmaktadır. Bu çalışmada Güzel Sanatlar Liselerinde kullanılan 9. sınıf gitar ders kitabı belirtilen öğrenme alanları açısından incelenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İkinci, üçüncü, dördüncü öğrenme alanlarına yönelik olarak çalma teknikleri, duate, nüans, ölçü sayıları, hız terimleri, müziksel ifadeler olmak üzere altı kategori belirlenmiş ve bu öğrenme alanları, kategorisel içerik analizi tekniği ile analiz edilerek bulgular frekans (f) ve yüzde (%) olarak verilmiştir. Araştırmada Güzel Sanatlar Liseleri 9. sınıf gitar ders kitabının birinci öğrenme alanına ilişkin olarak gitarın tarihçesi, tırnak bakımı, sağ ve sol el duateleri, gitarda doğru tutuş-doğru oturuş, apayando ve tirando teknikleri, tek sesli ve çok sesli alıştırmalar, gitarda 1. Pozisyon ve bağ çalışmalarına yer verildiği saptanmıştır. Kitabın ikinci öğrenme alanında do majör, laminör,sol majör,mi minör,fa majör,re minör tonlarındaki ve rast,kürdi,hüseyni makamlarındaki dizi, kadans,etüt ve eserlere yer verildiği saptanmıştır. Kitabın üçüncü öğrenme alanında Rönesans döneminin müziksel biçim özellikleri, bestecileri ve eserlerine yer verildiği; dördüncü öğrenme alanında ise etüt ve eser ve düolara yer verildiği saptanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to analyze the guitar course book tought in 9th grades in Fine Arts high schools.Inourcountry,the 9 the grade guitar course book broughtout in fine arts schools assuming that the guitar is learned for the first time by the learner swhich forms the basis of vocational music education is important as it is in beginner level in calssical guitar education.It consists of four learning domains that are ‘’the basis of playing guitar’’, ‘’ scales,cadence,studies,works’’ ,’’periods in guitar music’’ and ‘’guitar repertoire’’. In this study the book is analyzed in terms of the qualitative research methods.six categoriesare created as playing techniques,duates, Dynamics, meter numbers, speed term and musical expressions all of which are devoted to 2th, 3th and 4th learning domains and these learning domains are analyzed using content analysis technigue and findings are presented in frequency and percent.(%)In the research it is seen that the book includes the history of the guitar, nail care, r,ght and left hand duates ,right positions and right holding of the guitar ,the techniques of apayando and tirando, monophonic and polyphonic practies, 1stposition in guitar and legato exercises devoted to 1st learning domain.It is seen that the book includes scale, cadence, study and work swhich are in cmajor, a minor, gmajor, eminor, f major, d minor tones and in rast, kürdi, hüseyni maqams in 3rd learning domain. It is seen that the book’s 4th learning domain includes musical style features of Renaissance period, of its composers andworks ; the fourth learning domain includes study and work and duos. It’s been given suggestions according to results of the research.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics