GELİR DÜZEYİNİN HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2018-31
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 417-422
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerinin gelir düzeyleri ve bunların eğitim ve sosyal hayatlarına ilişkin tutumlarını belirlemektir. Çalışma grubunu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde eğitim alan 40 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler nicel anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin mevcut gelirleri, burs imkanları ve kısmi zamanlı çalışmalarına yönelik tutumları analiz edilmiş ve beklentileri ölçülmüştür. Ankette yer alan öğrenciler genellikle Hatay dışından gelen öğrencilerden seçildiğinden daha objektif ve karşılaştırma açısından sağlıklı verilere ulaşılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the income levels of the students of Hatay Mustafa Kemal University and their attitudes towards their education and social lives. The study group consisted of 40 students who were educated at Hatay Mustafa Kemal University. Data were collected by quantitative survey method. Research is a study in the screening model. According to the results of the study, students' current income, scholarship opportunities and attitudes towards part-time studies were analyzed and their expectations were measured. Since the students in the survey are generally selected from non-Hatay students, more objective and comparative data have been tried to be reached.

Keywords