KARATE HAKEMLERİNİN SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞLARLA İLGİLİ KİŞİSEL GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-34
Language : null
Konu : SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ
Number of pages: 582-596
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, karate-do sporundaki sportmenlik dışı davranışlarla ilgili Türkiye’deki karate hakemlerinin kişisel görüşlerinin incelenmesidir. Tüm spor dallarındaki gibi, felsefesi sportmenlik olan karate sporunda da, kazanma arzusu sporcuların, antrenörlerin ve seyircilerin sportmenlik dışı davranışlarına yol açabilmektedir. Yarışmalardaki sportmenlik dışı davranışların hakemler tarafından tespiti bu bağlamda çok önemlidir. Araştırmada tarama modeli ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklemi, 2017 vizeli 112 karate hakemi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi ve Görüş Formu” karate sporuna uyarlanarak kullanılmıştır. Hakemlerin kişisel özelliklerinin ve görüşlerinin analizinde yüzde (%) ve frekans (f) yöntemleri uygulanmıştır. Araştırmada yerleşim birimine, bölgeye, başarı sıralamasına, şampiyona türüne, maç skoruna, maç anına, şampiyona anına, kategorilere, spor yaşantısı sürelerine, cinsiyete, yaş gruplarına göre hakemlerin karşılaştıkları sportmenlik dışı davranış sıklıkları belirlenmiştir. Bu bağlamda, karate hakemlerinin sportmenlik dışı davranışlarla ilgili kişisel görüşlerinin değişiklik gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the personal opinion about karate referees in Turkey in karate-do sports regarding unsporting behavior. Like in all sports branches, in karate which holds the virtue of philosophical sportsmenship, the desire to win might lead to unsporting behavior of athletes, coaches and spectators. The detection of unsportsmanlike behavior by the referees is very important in this context. Scanning model and purposeful sampling method were used in the study. The sample consists of 112 karate arbitrators with 2017 visas. As a data collection tool, “Personal Information and Opinion Form ” was used by adapting to the karate-do branch. The percentage (%) and frequency (f) methods were applied to analyze the personal characteristics and opinions of the referees. In the research, the frequency of unsporting behavior faced by the referees according to the settlements, region, success ranking, championship type, match score, match moment, championship moment, categories, sports life period, gender and age groups were determined. In this context, it was concluded that the personal opinions of the karate referees on unsporting behaviors varied.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics