OSMANLI YÖNETİMİNDEKİ YEMEN’DE İNGİLİZ SİYASETİ (BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUNA KADAR)

Author:

Year-Number: 2019-34
Number of pages: 323-339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yemen, Memlukler’den önce mahalli idareciler tarafından idare edilirdi. Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı 1517’de fethi ile Yemen, Osmanlı hakimiyetine girmiştir.Yemen’in Osmanlı hakimiyetine girdiği sıralarda, bölgede Portekizli korsanlar tehlikesi vardı. Portekizlilerin bölgeye tamamen yerleşmesi durumunda Yemen ve Arap Yarapyarımadası ticari ve dini bakımdan tehlikeli bir sürece girebilirdi. Osmanlı Devleti böyle bir ortamın oluşmasına imkan vermemek için, Yemen’e hakim olmuş ve muhtemel tehlikeyi bertaraf etmiştir. Coğrafi ve dini bakımdan farklılıkların bulunduğu Yemen’e Osmanlılar tam anlamıyla 1539 tarihinde hakim olmuştur. Fakat Zeydiye mezhebini temsil eden imamlar yaklaşık bir asır Yemen’de bölgesel isyanlarını devam ettirmişlerdir. Osmanlı Devleti gereksiz yere gücünü tüketmek istemediğinden 1635’den 1849 tarihine kadar kuzey kesimler ve Şeyh Said bölgeleri hariç, geri kalan kısımları mahalli Zeydi imamların idaresine terk etmiştir. 1839 tarihinde Aden’in İngilizler tarafından işgali ile Osmanlı idarecileri bölgede siyasi değişiklik yapmanın gerekli olduğunu görerek, Yemen’e tamamen hakim olma siyaseti izlemeye karar vermişlerdir. Bu siyasete engel olan en önemli unsur ise İngilizler idi. Makalede 1839’dan Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar Yemen’de Osmanlı-İngiliz siyaseti ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Yemen was ruled by local administrators before the Mamelukes. The conquest of Yavuz Sultan Selim in 1517 in Egypt, Yemen, entered the Ottoman domination. At the time when Yemen entered Ottoman rule, there was the danger of Portuguese pirates in the region. İn case of settlement Portuguese fully into the region, Yemen and the Arabian Peninsula could enter a commercially and religiously dangerous process. Ottoman State to prevent the formation of such an environment, it dominated Yemen and removed the potential danger. Geographical and religious differences in Yemen, The Ottomans were literally mastered in 1539. However, imams representing the Zaydiye sect continued their regional uprisings in Yemen for nearly a century. The Ottoman State did not want to consume its power unnecessarily, from 1635 to 1849 except for the northern sections and Sheikh Said regions the remaining parts of the local Zeydi has left the administration of imams. 1839 on the invasion of Aden by the British,seeing that it is necessary that the Ottoman administrators in the region of political change, they decided to follow the policy of dominating Yemen completely. the most important factor that hindered this policy was the British. The article deals with Ottoman-British politics from 1839 to the end of the First World War.

Keywords