SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANICI KATKISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON USER CHARGES IN HEALTH CARE: IN ISPARTA

Author : Kevser Sezer KORUCU - Aygen OKSAY
Number of pages : 346-366

Abstract

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansmanın sağlanmasına dair birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerden biri de cepten yapılan ödemeler kapsamındaki kullanıcı katkılarıdır. Kullanıcı katkıları hastaların sağlık hizmetinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortası veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutardır. Bu uygulamaya yönelik hastaların genel değerlendirmeleri ve bilinç düzeyleri önemlilik göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de mevcut maliyet paylaşımı uygulamalarına (Aile Hekimliği ile Devlet Hastanesi, Üniversite Hastanesi ve Özel hastane acil servislerinin kullanımı için sigorta dışında cepten yapılan ödemeler ve ilaç katkı payları) dair hastaların genel değerlendirilmelerini almak ve bireylerin hastalık türüne göre katkı paylarının ne kadarına katlanabileceğini ortaya çıkarmaktır Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemiyle Isparta il merkezindeki 18 yaş ve üzeri bireyler olmak üzere toplam 501 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür taraması yapılarak ve uzman görüşü alınarak geliştirilen “Sağlık Hizmetleri Kullanımında Maliyet Paylaşımı Anketi” kullanılmıştır.

Keywords

Sağlık hizmeti finansmanı, maliyet iyileştirmesi, kullanıcı katkısı, katkı payı, katılım payı

Read:1141

Download: 616

Atıf Bulunamadı