İŞLETME ÇALIŞANLARININ STRES KAYNAKLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 61-84
Year-Number: 2019-40

Abstract

Sanayi devrimi sonrası iş olanaklarının artması, yaşam alanlarının değişmesi ve yaşam standartlarının giderek yükselmesi geçmiş yüzyıllarda pek de bilinmeyen “Stres” kavramını günlük yaşantımızda sık kullanılır hale getirmiştir. Yaşadığımız çağın hastalığı olarak da betimlenen stres bireylerde ve örgütlerde farklı tepkiler olarak ortaya çıkmaktadır. Stres düzeyi kişiye göre farklılık gösterdiği gibi, çalışma ortamı ve çevresel koşullara göre de farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı işletmelerde çalışanların stres kaynaklarının incelenmesidir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, işe bağlı stres ile ilgili kuramsal kavram ve yaklaşımlara değinilmiştir. İkinci bölümde konuyla ilgili alan araştırmasına yer verilmiştir. Araştırma Kırklareli ili çevresinde hizmet veren işletmelerde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırma örnekleminin özelliklerini betimlemek için tanımlayıcı istatistiksel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Stres faktörlerini saptamak amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Stres kaynakları 6 faktöre indirgenmiş, yazılan 6 modelde birbirleri ile ilişkilerine yer verilmiştir. Gruplar arasındaki farklılıkları test etmek için bağımsız gruplarda t testi, çoklu regresyon analizi ve ANOVA testi uygulanmıştır.

Keywords

Abstract

Changing living quarters; gradually increasing job openings and living standards after the industrial revolution made ‘’stress’’ concept that was almost unknown in past centuries into an oft-used word in our daily lives. Stress that is also described as a disease of the age emerge as different reactions in people and organizations. Stress level varies by person to person as well as it may vary by environmental conditions The chief goal of this study was to analyze the stress sources of employees in the business. The study consists of two parts. Theoretical concept and approaches based on work-related stress were scrutinized in the first chapter of the study. There is a field study relating to the issue in the second chapter. The research was conducted in businesses which serve around Kırklareli province. Survey method was applied as the data collection tool. Descriptive statistical analysis methods described the characteristics of the research sample. There was performed factor analysis to determine the stress factors. Relations between 6 given models were also mentioned. T-test, multiple regression analysis, and ANOVA test examined the differences between groups.

Keywords