BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ PERFORMANSININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ : (2015 – 2018)

Author:

Number of pages: 117-142
Year-Number: 2019-40

Abstract

Bankalar aracılık fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeye çalışırken, ağırlıklı olarak mevduat ile kaynak sağlamakta ve aktifinde de ağırlıklı olarak kredi faaliyetleri yer almaktadır. Bu faaliyetler sonucu, mevduat ve diğer kaynaklar için faiz (gideri) ödemekte, kredilerden de faiz ve komisyon (geliri) elde etmektedirler. Kredilendirme sürecinde kredi, likidite, faiz ve kur riskine de maruz kalmakta ve kredi yönetim faaliyetleri de çeşitli oranlar ile takip ve analiz edilmektedir. Çalışmada bankaların kredi yönetim faaliyeti kredi, aktif, takipteki krediler, özel karşılıklar, genel karşılıklar, gelir ve kar ile ilişkili veri ve oranlar kullanılarak, Topsis yöntemi ile incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Değerlendirmede mevduat, katılım ve kalkınma-yatırım bankacılığı sınıflandırılması kullanılmış ve değerlendirme dönemi olarak 2010-2018 ele alınmıştır. Banka gruplarının kredi yönetim performansı her bir yıl bazında değil, 2015-2018 dönemi için tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

While banks try to perform their intermediation function effectively, they mainly provide funds through deposits and assets are mainly dominated by lending activities. As a result of these activities, they pay interest (expense) for deposits and other resources, and they receive interest and commission (income) from loans. During the lending process, banks is also exposed to credit, liquidity, interest and exchange rate risks and credit management activities are monitored and analyzed with various rates. In this study, the credit management activities of banks are analyzed by using Topsis method by using data and rates related to loans, assets, non-performing loans, specific provisions, general provisions, income and profit. In the evaluation, deposit, participation and development-investment banking classification was used and 2010-2018 was considered as the evaluation period. The credit management performance of the Bank's groups is determined not for each year but for the period 2015-2018.

Keywords