CHP PARTİ MÜFETTİŞİ ŞEVKET ÖDÜL’ÜN 1936 TARİHLİ TEFTİŞ RAPORUNDA MARAŞ VİLAYETİ İLE İLGİLİ BAZI TESBİTLER
SOME DETECTİONS ABOUT MARAŞ PROVİNCE FROM 1936 DATED İNSPECTİON REPORT OF ŞEVKET ÖDÜL THE PARTY İNSPECTOR OF

Author : Erhan ALPASLAN - İsmail AKDENİZ
Number of pages : 208-229

Abstract

Siyasi partilerin kontrol mekanizması olarak işlevini yürüten parti müfettişliği kurumu CHP’nin kullanmış olduğu ve geçmişi Cumhuriyet öncesine dayanan bir sistemdir. Parti içi düzen ve kontrolü sağlamak için kurulan parti müfettişliği İttihat ve Terakki Cemiyeti Nizamnamesinden örnek alınarak CHP’nin bünyesine dahil edilmiştir. Ülke ilk aşamada 14bölgeye ayrılmış her bölgenin başına bir müfettiş tayin edilmiştir. 1931 yılına kadar varlığını sürdüren parti müfettişliğine 1931 yılında kabul edilen tüzükle son verilmiştir. Ancak 1935 yılında yeniden düzenlenen CHP Teftiş Talimatnamesi ile görev ve sorumlulukları yeniden düzenlenen müfettişler geniş yetkilerle bulundukları bölgeleri denetlemişler ve hazırladığı raporları genel merkeze göndermişlerdir. Bölgelere gönderilmiş olan müfettişler burada yaptıkları çalışmalar ile bölgenin temel sorunlarını tespit ederek, çözüm yollarını hazırlamış oldukları raporlarda ortaya koymuşlar ve bu raporları merkez teşkilatına göndermişlerdir. Parti merkez teşkilatı bu raporlar doğrultusunda bölgenin sorunlarının çözümü için yol haritasını belirlemiştir. Müfettişler görev yaptıkları illerde parti teşkilatı ve çalışmalarının yanı sıra şehrin sosyal, ekonomik, eğitim ve kültürel durumu ile ilgili hususları hazırladıkları raporlarda ele almışlardır. CHP’nin parti müfettişi Şevket Ödül 1936 yılında Maraş ve çevresini teftiş edip hazırladığı raporlar ile parti merkezine bölge hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Hazırlanan bu raporlar sayesinde, bölgenin temel ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili birçok meselenin gün yüzüne çıkması sağlanırken, aynı zamanda bölgedeki insanların hükümet ve partiye olan tutumları da tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra partinin merkez-taşra ilişkileri bakımından geniş bir şekilde önemli veriler elde edilmesini sağlayan bu raporlar tek parti döneminde izlenen politikaların taşradaki yansımalarının görülmesinde oldukça önemli olmuştur.

Keywords

Şevket Ödül, Parti Müfettişliği, C.H.P, Maraş, Teftiş,

Read:2233

Download: 1280

Atıf Bulunamadı