Elazığ İlindeki Yüzme Antrenörlerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Communication Skills of Swimming Trainers in Elazığ Province

Author : Hasan Aykut AYSAN
Number of pages : 285-296

Abstract

Bu araştırmada yüzme antrenörlerinin iletişim becerilerinin, antrenörlerin sosyalleşmeleri ve performanslarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada Elazığ ilindeki yüzme antrenörlerinden veri toplanmıştır. Araştırma, yüzme branşında görev yapan 39’u erkek 11’i bayan antrenörün iletişim becerisine yönelik algı değişkenlerinin istatistiksel olarak farklılıklarını belirlemeye yönelik betimsel ve karşılaştırmalı bir çalışmadır. Antrenörlere, İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmış ve 25 maddeli ölçme aracının beş değişkenli sonucu elde edilmiştir. Bulgulardan, ölçeğin iç tutarlı, benzer ölçek geçerli ve beş faktörlü yapıda olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, İBDÖ’nün yüzme antrenörlerinin iletişim becerilerini belirleyebileceğini göstermiştir. Antrenörlerin İB’ lerine ilişkin bulgular ilk önce betimsel istatistikler halinde daha sonra grupların ortalama puan farkının belirlenmesi için sonuçlar man witney u, kruskal wallis istatistiksel analiz yöntemleri ile sunulmuştur. İstatistiksel analizde anlamlılık düzeyi p<.05 olarak seçilmiştir.

Keywords

İletişim Becerileri, İletişim Becerileri Ölçeği, Yüzme Antrenörleri

Read:1807

Download: 910

Atıf Bulunamadı