LGBT İÇERİKLİ VİRAL REKLAM VİDEOLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Author:

Number of pages: 46-62
Year-Number: 2019-41

Abstract

Pazarlamacılar stratejilerini geliştirirken hedef kitlenin karakteristik özelliklerini göz önünde bulundurarak hareket etmektedirler. Özellikle reklam tasarımında hedef kitlenin sosyo-demografik özellikleri çok önemlidir. Yaş, cinsiyet, gelir, eğitim gibi faktörlere göre pazar bölümlendirmesi yapılırken, reklam mesajları da bu doğrultuda belirlenmektedir. Kadın ve erkek olarak isimlendirilen cinsiyet kalıplarına günümüzde diğer cinsiyet grupları da eklenmiş ve LGBT bireylerden oluşan bu gruplar pazarlamacıların dikkatini çekmeye başlamıştır. Günümüzde kazançlı bir pazar olarak görülen LGBT pazarına yönelik artık daha fazla ürün üretilmekte ve reklam kampanyaları düzenlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, LGBT içerikli viral reklam videolarının göstergebilimsel analizini yaparak, ne gibi stratejiler izlendiğini ve bu reklamların içeriklerindeki benzer ve farklı yönlerin neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu doğrultuda; 2018 yılında YouTube’da yer alan LGBT içerikli viral reklam videolarına ulaşılmış ve en çok görüntülenen, beş farklı sektörden markaya ait reklamlar ele alınarak göstergebilimsel analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda; bu reklamlarda genel olarak, LGBT bireylerin toplumun bir parçası olduğunun, diğer bireylerle ya da çiftlerle benzer şekillerde yaşadıklarının ve onların yaşantılarına saygı duyulması gerektiğinin vurgulandığı gözlenmiştir. Markaların bu reklamlarla LGBT bireylere yönelik satışları arttırmayı hedefledikleri gibi, farkındalık yaratmayı ve bu bireyleri desteklediklerini göstermeye çalıştıkları anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

Marketers take into account the characteristics of the target audience while they develop their strategies. Socio-demographic characteristics of the target audience are very important especially in advertising design. While market segmentation is performed according to factors such as age, gender, income and education, advertising messages are also determined accordingly. Today, there are other gender groups which have been added to gender stereo types consisting of women and men. These groups are composed of individuals who are called LGBT and they started to attract the attention of marketers. Nowadays, more products are produced and advertising campaigns are executed for the LGBT market, which is seen as being profitable. The aim of this study is to make a semiotic analysis of LGBT-themed viral advertising videos and to find out what strategies are followed and what similar and different aspects are in their contents. Accordingly, LGBT-themed viral advertising videos released on YouTube in 2018 were accessed, and the most viewed five advertisements of brands from various sectors were analyzed semiotically. The analyses of these advertisements revealed an emphasis in general that LGBT individuals are a part of the society, they live with other individuals or couples in similar ways and their lives should be respected. It is recognized that the brands try to create awareness and show that they support LGBT individuals just like they aim to increase their sales to these individuals.

Keywords