TURİZM KENTİ OLMAYA ADAY AMASYA İÇİN ÖNERİLER

Author :  

Year-Number: 2019-43
Yayımlanma Tarihi: 2019-11-18 01:38:30.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 248-259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilindiği üzere günümüzde modern kentler, birçok sorununu çözüp vatandaşlarına en güzel imkanları sunma ve bulunulan mekânı yaşanabilir hale getirmek durumundadır. Bu konuda başta yerel yönetimlere ve merkezi idarenin illerdeki kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Tüm bu hususlar, turizm kenti olmaya aday olması yanında önemli turizm potansiyeline sahip Amasya şehri için de geçerlidir. Bu çalışmada konumu ve tarihi özellikleri ile önemli bir şehir olan Amasya'nın, turizm kenti olmasına yönelik fikir, düşünce ve önerilere yer verilmiştir. Şehrin fizikî, coğrafî ve tarihî özellikleri dikkate alınarak gözleme dayalı olarak yaptığımız çalışmamızda, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede nitel araştırma yöntemlerinin temel özelliklerinden olan doğal ortama duyarlılık, araştırmacının katılımcı rolü, bütüncül yaklaşım, algıların ortaya konması, araştırma deseninde esneklik ve tümevarımcı analiz uygulamalarına yer verilmiştir. Bu yöntemle Amasya'nın turizm potansiyeli ele alınacak, değerlendirilecek ve varılan sonuçlar turizm kenti olmasını sağlayacak öneriler şeklinde sunulacaktır. Bu bağlamda öncelikle turist memnuniyeti, tur araçlarına park yeri, gelen misafirlere rehberlik hizmetlerinin verilmesi, konaklama, trafik düzenlemesi, içeri şehrin araç trafiğine kapatılması başta olmak üzere birçok konudaki gözlemler ve tespitler paylaşılacaktır.

Keywords

Abstract

As known, modern cities have solved their problems and provided the best facilities to their citizens and made the cities as places where people live in comfort and peace. To realize the purpose, the local governments and the institutions of the general government has to collaborate. All these cases are valid for Amasya, a city which can be a candidate to become a city of tourism. In this study, the ideas and suggestions for Amasya to become a city for tourism are mentioned. Regarding to the physical, geographical and historical features of the city, the study was designed related to the qualitative research method based on the observations. In this context, awareness to the natural environment, the participant role of the researcher, total approach, present of perceptions, flexibility in the design of the research, and inductive analysis are used that constitute the basis of the qualitative research method. In this aspect, the tourism potential of Amasya will be evaluated and some suggestions will be made related on the obtained data. Some aspects such as the pleasure of tourists, parking areas of the tourist coaches, guidance service for tourists, accommodation, traffic regulations in the city center, banning of traffic in the old town will be observed and determined throughout the research and the obtained data will be disseminated with the people and institutions working on the same subject.

Keywords


 • Abdî-zâde Hüseyin Hüsameddin Efendi (2007), Amasya Tarihi, I. Cilt, (Yayına Hazırlayanlar: Mesut Aydın- Güler Aydın), Amasya, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları.

 • Akpınar, E. (2004). “Doğu Anadolu Bölgesi’nde Alternatif Turizm Merkezi Olmaya Aday Bir İlçe: Kemaliye”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt IV, Sayı 2, s. 207-235.

 • Amasya İli Kültür ve Turizm Sektörel Eylem Planı 2018-2023, s. 11—27, (www.oka.org.tr.).

 • Amasya Coğrafi İşaretli Ürünlerin Yaygınlaştırılması ve Pazarlanması Çalıştayı, (2009) Amasya, s. 1-16.

 • Doğanay, H.& Zaman, S. (2016). Türkiye Turizm Coğrafyası, Güncellenmiş 5. Baskı, Erzurum, Pegem Akademi.

 • Gönay, S. (2017). Yerleşme Coğrafyası (1), Şehir Coğrafyası I, (Ed. Mehmet Bayartan), 4. Baskı, İstanbul, Beta.

 • Gönay, S. (2017). Yerleşme Coğrafyası (II), Şehir Coğrafyası II, (Ed. Mehmet Bayartan), 1.

 • İçellioğlu, C. Ş. (2014). “Kent Turizmi ve Marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un Swot Analizi ”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014/1, s. 3755.

 • İleri, T. (2018). 20. Yüzyıl başlarında Amasya’da Eğitim ve Eğitim Kurumları, İstanbul, Kriter Yayınları.

 • Kundakçı, S. K. (2016). XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Amasya, 1. Baskı, İstanbul, Hiperlink.

 • Ortaylı, İ.(1985). Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul, Hil Yayınları.

 • Özçağlar, A. (1999). Türkiye’de Belediye Örgütlü Yerleşmeler (Kasaba-Şehirler), Ankara: Ekol Yayınevi.

 • Tek, M. (2009). “Kamu Yatırımlarında Turizm’in Yeri, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Marka Kentler Projesi: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, s.169-184.

 • Tuzcu, A. (2007). İlkçağlardan-Cumhuriyete Seyahatnamelerde Amasya, Kayseri, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları.

 • Tümertekin, E. (1973). Türkiye’de Şehirleşme ve Şehirsel Fonksiyonlar, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları.

 • Uğur, A.& Aliağaoğlu, A. (2018). Şehir Coğrafyası, 6. Basım, Ankara, Nobel.

                                                                                                    
 • Article Statistics