GÜNEY AMERİKA GELENEKSEL DANSLARINDAN MİLONGA, TANGO VE CHORO’NUN 20. YÜZYIL ÇAĞDAŞ GİTAR REPERTUVARINA KATKILARI,
THE CONTRIBUTION OF SUCH TRADITIONAL SOUTH AMERICAN DANCES AS MILONGA, TANGO AND CHORO TO THE 20TH CENTURY CONTEMPORARY GUITAR REPERTOIRE

Author:

Number of pages : 223-234

Abstract

Güney Amerika geleneksel müziği, kıtanın geçirdiği tarihsel süreç ve barındırdığı toplumların kültürel çeşitliliği nedeniyle son derece zengindir. Kıtanın kültürel dokusu; yerli halklar, Afrika’nın çeşitli bölgelerinden köle olarak getirilen topluluklar ve Avrupa’dan gelen sömürgecilerin izlerini taşır. Bu çalışmada çağdaş klasik gitar repertuvarının önemli bir parçasını oluşturan milonga, tango ve choro dansları; kökenleri, ritmik yapıları, karakteristik özellikleri bağlamında ele alınacaktır. Bu dans formları; A. Fleury, A. Piazzolla, J. Pernambuco, H.Villa Lobos gibi 20. yüzyılda öne çıkan Güney Amerikalı bestecilerin gitar için bestelemiş oldukları eserlerden örnekler verilerek incelenecektir. Dans formları ve eserler, klasik gitar alanındaki çalım popülerliği gözetilerek seçilmiştir. Aynı şekilde geleneksel Güney Amerika müziklerinin besteciler tarafından özgün eserlere dönüştürülmesi ve gitar repertuvarına katkıları ortaya konacaktır. Çalışmamızın, bu eserleri seslendiren gitaristlere ve bu alandaki eğitimcilere katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

The traditional music of South America is very rich due to both the historical process of the continent and the cultural diversity of the communities it hosts. The cultural structure of the continent bears traces of indigenous peoples, communities brought from various parts of Africa as slaves and colonists from Europe. In this work Milonga, Tango and Choro dances, which constitute an important part of contemporary classical guitar repertoire will be analysed in terms of their origins, rhythmic structures and characteristic features. These dance forms will be examined with examples from the compositions for the guitar by such prominent South American composers of the 20th century as A. Fleury, A. Piazzolla, J. Pernambuco and H.Villa Lobos. The dance forms and compositions were selected by considering their popularity at classical guitar performances. Furthermore, the transformation of traditional South American music into original pieces by composers and their contribution to the guitar repertoire will be revealed. The aim of our work is to contribute to the guitarists who perform these compositions and to the trainers in this area.

Keywords