ÖĞRETMEN GÖZÜYLE KÜLTÜR TURİZMİ BAĞLAMINDA AMASYA

Author :  

Year-Number: 2019-43
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-02 00:31:03.0
Language : Türkçe
Konu : Coğrafya
Number of pages: 74-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumları birbirine yakınlaştıran, ön yargıları ortadan kaldıran, kültürleri tanımaya ve kültürel etkileşime yol açan, dünya enerji harcamalarından sonra ülkelerarasında en geniş hacimde para sirkülasyonuna neden olan beşeri faaliyet turizmdir. Teknolojik gelişmeler, özelikle de iletişim ve bilişim teknolojilerinde görülen gelişme, dünyanın küçülmesine, toplumlarda görme, tanıma merakının artmasına yol açmış, uluslararası turizme katılanların sayısı her geçen gün hızla artış kaydetmiştir. Turizme ilgi duyanların artmasıyla birlikte turizmin hedeflerinde de değişim ortaya çıkmıştır. Önceleri pahalı olan, eğlenmeyi, dinlenmeyi ve pahalı alışveriş yapmayı öncelik olarak benimseyen kitlelerin faaliyet alanı olan turizmde, zaman içinde hedefler değişmiş, daha çok harcama yapmak değil, farklı kültürleri tanımak anlayışı turizmin önceliği halini almıştır. Tarih ve kültür turizminin giderek önem kazandığı dünyamızda, eski medeniyet havzaları turizmde giderek değer kazanmakta, istihdamın ve ticari faaliyetin canlandığı yerleşmeler olarak belirginlik kazanmaktadır. Bu çalışmada Amasya’nın tarih ve kültür turizmi adına önem taşıyan ve kültür turizmi kapsamında şehrin tanıtılması, önemli tarihi ve kültürel varlıklarının değerlendirilmesi konusunda öğretmen görüşlerinin ortaya konulması ve önerilerde bulunulması hedeflenmiştir. Çalışmaya Amasya’daki orta dereceli okullarda görev yapmakta olan 53 öğretmen gönüllü olarak katılmış, çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Tourism is a humanistic activity that makes the societies comecloser, demolishes the prejudicies, leads culture stok noweachother, provides Money circulation among the nations apart from the expenses forth eenergy. Technological development especiallyseen in communication and data processing results in making the worlds mallerand it increases couriosity among the societies and nation stok noweach other welland closely. The technology also contribute storising of tourism internationally. When people are interested in tourism more and more, the aim of thet ourism has change dinevitably. Before that period tourism has been expensive and people had to spend more Money for shopping and seeing different place sallo verthe world. How ever, in previous years the understanding of tourism has completely change dand people are interested in seeing new placesand experiencing different cultures with out spending muchmoney. Today historical and cultural tourism has gained great importance among the travellers. Depending on this new trend, people want to seeplaces with historical back grounds. Insuch places, tourism brings a new soul for trade and provideslocal people to get job to lead more comfor table life. This study aim stointroduce the cultural and historical aspects of Amasya regarding to the opinions of the teachers and to make some recommendations. Fifty-thre et eachers working in secondary schools in Amasya participated in the study voluntarily.

Keywords


 • Değerliyurt, M., Aksu, R., Aydoğmuş, M.Y., Kaya, M.F., Türkmen, E. (2013) “Diyarbakır Kültür Turizmine İlişkin Coğrafya Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarının Belirlenmesi.” Turkish Studies Volume 8/9 s,1045-1057. Ankara.

 • Doğaner, S. (2003) “Miras Turizminin Coğrafi Kaynakları ve Korunması” E.Ü. Coğrafya Bölümü Sempozyumları 2. Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı s. 1-8: İzmir.

 • Emekli, G. (2006) "Coğrafya, Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm" Ege Coğrafya Dergisi, 15, s, 51-59, İzmir.

 • Gül, A., Kuş Şahin, C. (2010). “Ülkemizdeki Doğal Sit Alanlarının Mevcut Durumu Analizi (Bodrum Yarımadası Örneği).” III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiri Kitabı: Artvin.

 • Gülbahar, O. (2009) “1990lardan Günümüze Türkiye’de Kitle Turizminin Gelişimi ve Alternatif Yönelimler” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.14, S.1 S.151-177: Isparta.

 • Gülhan, G., Torlak, S., Evinç, A.,(2012) Çınar, Doğal ve Kültürel Değerlere Sahip Alanlarda Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi: Selçuk Örneği, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi Cilt 4, No 2, S. 135-143

 • Olalı, H. (1990) Turizm Politikası ve Planlaması, İşletme Fakültesi Yayın No: 228, İstanbul.

 • Özgüç, N. (1998), Turizm Coğrafyası: Özellikler, Bölgeler. İstanbul: Çantay Kitabevi.

 • Özgüç. N. (2007) Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler. İstanbul: Çantay Kitabevi, 5. Baskı.

 • Özgüç. N. (2011) Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler. İstanbul: Çantay Kitabevi, 6. Baskı

 • Sayılan. H. (2007) “Muş İlinde Kültür Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Yönden Değerlendirilmesi” Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • www.amasyakulturturizm.gov.tr, Görüntüleme tarihi: 10. 01. 2019.

                                                                                                    
 • Article Statistics