TÜRKİYE'DE OKURYAZARLIK: LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ
LITERACY IN TURKEY: CONTENT ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESIS

Author : GÜLŞAH METE
Number of pages : 194-206

Abstract

Araştırmanın amacı Türkiye’de okuryazarlık konusunda yapılan lisansüstü tezlerin çeşitli kategorilere göre incelemesi yapılarak bir durum değerlendirmesi yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Yüksek Öğretim Kurumu tez merkezi taranmış ve 463 tez incelenmiştir. Geçmişten günümüze kadar okuryazarlık konusunda yapılmış olan tezler içerik analizi yapılarak, tez türü, yılı, enstitüsü, üniversitesi, danışman unvanı, tez dili, konusu, araştırma yöntemi, araştırma deseni, örneklem grubu, örneklem yöntemi, veri toplama aracı, veri analiz yöntemi kategorilerine göre incelenmiştir. Bu kategorilere göre elde edilen veriler, yüzde ve frekans kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre en fazla yayının yüksek lisans düzeyinde ve en çok yayın yapılan yıllar 2015-2019 arasındadır. Tezlerin daha çok kamu üniversitelerinde ve eğitim bilimleri ile sosyal bilimler enstitülerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ayrıca tez danışmanlarının çoğunlukla Profesör ve Dr. Öğretim Üyesi unvanında olup Türkçe yayınların fazla olduğu ve eğitim öğretim ve işletme (ekonomi) konularında yoğunlaştığı görülmüştür. İncelenen tezlerde, nicel araştırma ve karma araştırmaların daha çok tercih edildiği, araştırma deseni olarak da nicel araştırma yöntemlerinden tarama, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi çalışması ve karma araştırma yöntemlerinden de eylem araştırmasının ön planda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunun basit / rastgele yöntemiyle seçildiği ve örneklem olarak üniversite ile ortaokul öğrencilerinin tercih edildiği, örneklem büyüklüğünün 1-50 ve 201 ve üzeri kişi arasında yoğunlaştığı, veri toplama aracı olarak likert tipi anketlerin ve başarı testlerinin kullanıldığı ve veri analiz yönteminde de daha çok SPSS programının kullanıldığı belirlenmiştir.

Keywords

okuryazarlık, yüksek lisans, doktora, içerik analizi.

Read:652

Download: 193

Atıf Bulunamadı