SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HİKÂYE HARİTASI YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING THE VIEWS OF CLASS TEACHERS ABOUT STORY MAP METHOD

Author : Muamber YILMAZ - Zehra YAŞAR SAĞLIK
Number of pages : 400-414

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde okuduğunu anlama yöntemlerinden hikâye haritası yöntemine ilişkin düşüncelerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından betimsel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Siirt il merkezi, Eruh ilçesi ve il merkezine bağlı köy okullarında çalışan 32 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Sınıf öğretmenlerine araştırmacı tarafından geliştirilmiş 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak Türkçe derslerinde hikâye haritası stratejisine ilişkin görüşleri sorulmuştur. Görüşme sonrasında elde edilen veriler betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde istatistiksel işlemlerden yüzde ve frekans kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun hikâye haritası stratejisi hakkında bilgi sahibi olduğu, bu bilginin formal ve informal yollarla edinildiği, bu stratejinin öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri üzerinde olumlu etkisinin olumlu olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir.

Keywords

Okuma, okuduğunu anlama, hikâye haritası yöntemi, sınıf öğretmeni.

Read:682

Download: 346

Atıf Bulunamadı