SIRP-HIRVAT-BOŞNAK DİLİNDEKİ TÜRKİZMLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA BİR ÇERÇEVE, DEĞERLENDİRME VE KAYNAKÇA DENEMESİ
A PROPOSAL OF FRAMEWORK, EVALUATION AND BIBLIOGRAPHY ON THE TURKISMS STUDIES IN SERBIAN-CROAT-BOSNISH LANGUAGE

Author : Doğan yücel
Number of pages : 650-698

Abstract

Balkan tarihinin son 1600 yılının yarıdan fazlasında Türkçe “üst dil” olmuştur. Türkçe, hem kendi öz kelime ve unsurlarını hem de beraberinde Balkanlara getirdiği medeniyete ait diğer kelime ve unsurlarla bütün Balkan dillerini derinden etkilemiştir. Bu dillerden birisi de Güney Slav dillerinin Batı kolu olan Sırp-Hırvat-Boşnak dilidir. Fransız ihtilâlinin ardından Balkanlarda millî devlet fikrinin ortaya çıkışı öncelikle kendini dil ve sanat alanında göstermiştir. Bu dönemde yazılan ilk “Sırpça Sözlük” hem Sırpçanın hem de Türkizmlerin ilk kaynak eseri olarak değerlendirilmektedir. Aradan geçen iki asır süresince Türkçeden ödünçlenen kelime ve unsurlar üzerine birçok ilmî çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaları bir çerçeve hâlinde vererek bugünden sonra yapılacak çalışmalara bir kilometre taşı olmayı amaçladık. Çalımamızda Türkizmleri dörtlü bir basamak şeklinde belirlemeye çalıştık: Tespit, tasnif, tahlil, ihya. Bu dört başlık altında 34 alt başlıkla doğrudan veya dolaylı Türkizm çalışmalarına bir çerçeve çizmeye çalıştık. Ardından listelenen çalışmaları; müelliflerinin milliyetleri, yazıldıkları diller, tebliğ ve makale gibi çalışma türleri ile yayınlanma yerlerine göre tablolar hâline getirdik. Çalışmamızda; Türkizmlerin Sırp-Hırvat-Boşnak dilinde ödünçlenmesinde müessir âmiller ve kaynaklara dair 277 ve 636 doğrudan ve dolaylı Türkizm çalışması listelenmiştir.

Keywords

Sırp-Hırvat-Boşnak dili, Türkizmler, Balkan dilleri, Türkizmler kaynakçası.

Read:463

Download: 135

Atıf Bulunamadı