SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN MİZAHİ YÖNLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI
AN INVESTIGATION OF THE HUMOR STYLES OF THE STUDENTS MAJORING AT THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES IN TERMS OF SOME VARIABLES

Author : taner yılmaz - Şıhmehmet YİĞİT - Eyüp ACAR
Number of pages : 438-449

Abstract

Araştırmanın amacı; Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin bir iletişim yolu olan mizahi yaklaşımları düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma; Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 210 erkek 65 kadın toplam 275 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Kişisel Bilgi formu’ ile Yerlikaya (2003) tarafından geliştirilen “Mizah Tarzları Ölçeği”, 32 madde (11 madde olumsuz, 21 madde olumlu) ve dört alt faktörlü bir yapıya sahip ölçek kullanılmıştır.Araştırmada kullanılan anket formuna ve ölçeğe ilişkin verilerin analizi SPSS 22programıyla, bağımsız örneklemler için t testi; diğer değişkenler ise tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ile incelenmiştir. Anlamlı farkın olması durumunda varyans analiz sonuçları Tukey testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda; katılımcıların cinsiyet, yaş, aile gelir düzeyi, sporcu lisansı olup olmama durumlarına göre incelendiğinde; cinsiyet, değişkeninde anlamlı bir faklılığa rastlanmazken(p>0.05), yaş değişkeninde, aile gelir durumu ve lisanslı sporcu olma durumlarında anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p<0.05).

Keywords

Spor, Mizah, öğrenci.

Read:467

Download: 161

Atıf Bulunamadı