BULGAR DİLİNDEKİ TÜRKİZMLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA BİR ÇERÇEVE, DEĞERLENDİRME VE KAYNAKÇA DENEMESİ,
A PROPOSAL OF FRAMEWORK, EVALUATION AND BIBLIOGRAPHY ON TURKISMS STUDIES IN BULGARIAN LANGUAGE

Author:

Number of pages : 380-419

Abstract

Bulgarlar Slavlaşmış bir Türk kavmi olup Hristiyanlığı babul etmiş ve Türkçelerini unutmuşlardır. Dillerinde ise eski ve yeni Türkçeden birçok kelime barındırmaktadırlar. Güney Slav dillerinin Doğu koluna mensup Bulgarca 14-19 yüzyıllar arasında yaklaşık 500 yıl Türkçe ile Türkçenin “üst dil” olduğu bir etkileşim içerisinde bulunmuştur. Bulgarcadaki Türkçe kelime ve unsurlara dair bir buçuk asra yakın süredir araştırmacılarca birçok çalışma meydana getirilmiştir. Bu çalışmaları kaleme alan araştırmacıların milliyeti, çalışmaların tez, makale, tebliğ gibi türleri, çalışmaların vücuda getirildiği diller açısından miktarları bütüncüll bir bakış açısıyla çalışmada analizleriyle yer almaktadır. Bulgarcaya Türkizmlerin geçiş âmilleri üzerine 223 ve 491 adet doğrudan veya dolaylı Türkizm çalışması olmak üzere toplam 714 eser bu çalışmada yer almaktadır. Anılan çalışmalar dört basamaklı bir çerçeve içerisine alınmaya çalışılmış ve tematik tasnife de gidilmiştir: Tespit, tasnif, tahlil, ihya.

Keywords

Abstract

Bulgarians are a Slavic Turkish tribe who converted to Christianity and forgot their Turkish. In their language contain many words from old and new Turkish. Bulgarian language which belongs to the Eastern branch of the Southern Slavic languages interacted with Turkish for about 500 years between 14-19 centuries as Turkish was “super stratum”. Many studies have been conducted by researchers on Turkish words and elements in Bulgarian nearly for a century and a half. The nationalities of the researchers who wrote these studies, the types of studies such as thesis, articles, papers and the amount of the studies in terms of the languages in which they have written in a holistic perspective. A total of 714 works, 223 of which are on borrowing factors of Turkisms and 491 of them directly or indirectly on Turkisms, are listed in this study. These studies were given in a four-step frame and a thematic classification has been carried out: determination, classification, analysis, revival.

Keywords