BULGAR DİLİNDEKİ TÜRKİZMLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA BİR ÇERÇEVE, DEĞERLENDİRME VE KAYNAKÇA DENEMESİ
A PROPOSAL OF FRAMEWORK, EVALUATION AND BIBLIOGRAPHY ON TURKISMS STUDIES IN BULGARIAN LANGUAGE

Author : Doğan YÜCEL
Number of pages : 380-419

Abstract

Bulgarlar Slavlaşmış bir Türk kavmi olup Hristiyanlığı babul etmiş ve Türkçelerini unutmuşlardır. Dillerinde ise eski ve yeni Türkçeden birçok kelime barındırmaktadırlar. Güney Slav dillerinin Doğu koluna mensup Bulgarca 14-19 yüzyıllar arasında yaklaşık 500 yıl Türkçe ile Türkçenin “üst dil” olduğu bir etkileşim içerisinde bulunmuştur. Bulgarcadaki Türkçe kelime ve unsurlara dair bir buçuk asra yakın süredir araştırmacılarca birçok çalışma meydana getirilmiştir. Bu çalışmaları kaleme alan araştırmacıların milliyeti, çalışmaların tez, makale, tebliğ gibi türleri, çalışmaların vücuda getirildiği diller açısından miktarları bütüncüll bir bakış açısıyla çalışmada analizleriyle yer almaktadır. Bulgarcaya Türkizmlerin geçiş âmilleri üzerine 223 ve 491 adet doğrudan veya dolaylı Türkizm çalışması olmak üzere toplam 714 eser bu çalışmada yer almaktadır. Anılan çalışmalar dört basamaklı bir çerçeve içerisine alınmaya çalışılmış ve tematik tasnife de gidilmiştir: Tespit, tasnif, tahlil, ihya.

Keywords

Bulgarca, Türkizmler, Balkan dilleri, Türkizmler kaynakçası.

Read:441

Download: 136

Atıf Bulunamadı