BANKALARIN FİNANSAL ORANLARININ BORSA PERFORMANSLARINA ETKİLERİ: BİST 30’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALARDA BİR ARAŞTIRMA
Effects of Banks' Financial Ratios on Stock Exchange Performance: A Research on Banks Traded at BIST 30

Author : Mustafa ASLAN - Yıldırım Ercan ÇALIŞ - Betül ARSLAN KÖSEOĞLU
Number of pages : 301-322

Abstract

Bu araştırma, 2012-2016 dönemleri arasında hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören altı bankayı baz alarak ve bu altı bankanın ilgili finansal tablolarından faydalanarak, hesaplanan hisse başına kar ile hisse başına temettü oranlarının ağırlıklı ortalamalarıyla, elde edilen verileri ve bu verilerin yorumlanmasını içermektedir. Bu veriler doğrultusunda bankaların finansal oranlarının, borsa performanslarına ne derece etki ettiği ve bu etkinin “anlamlı mı anlamsız mı?” olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma için seçilmiş olan bankaların finansal oranlarına bağlı sonuçları rasyo analiz tekniği kullanılarak tespit edilmiştir. Aynı zamanda analiz sonuçları tespiti için kanonik korelasyon analizi ve regresyon analizi uygulamasına baş vurulmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda seçilmiş bankaların borsa performansları ile hisse başına kar ve hisse başına temettü arasında anlamlı ilişkiye rastlanmış olup, hisse başına kar ve hisse başına temettü oranlarının borsa performansı ile doğrusal olarak aynı yönde hareket ettiği görülmüştür.

Keywords

Hisse başına kar, Hisse başına temettü, finansal oranlar, borsa, BİST 30

Read:447

Download: 148

Atıf Bulunamadı