MEHMET AKİF’İN “LEYL” ŞİİRİNDE ZİHNİYET ÇÖZÜMLEME DENEMESİ
MENTALİTY ANALYSİS İN MEHMET AKİF’S POEM “LEYL”

Author : Ahmet USLU
Number of pages : 96-111

Abstract

İnsanın kendisini ve çevresini bilmesinde rol oynayan idrak, tanıma, anlama, kavrama, hatırlama, sembolleştirme, muhakeme ve soyutlama gibi faaliyetlerin bütünü zihniyet kavramını oluşturur. Zihniyet çözümlemesi iki bölüm halinde yapılmaktadır. Birinci bölümde ele alınan dönemin, çağın ya da herhangi bir zaman diliminin genel bir portresinin çizilmesi bulunmaktadır. Bu sayede dönemin ahlak ve zihniyetinin genel hatları çizilebilmektedir. İkinci bölümde ise köklere ve kaynaklara inerek bu zihniyetin belirme ve şekillenmesinde hangi faktörlerin etkili olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Zihniyet çözümlemelerinde üzerinde durulan bir konu da dindir. Dinin, zamanın yaşam tarzının oluşmasında ve insanların zihin dünyasının şekillenmesinde etkili olup olmadığı ya da etkinin boyutları araştırmanın temel hareket noktasıdır. Bu çalışmada Mehmet Akif’in Leylâ şiirinden yola çıkılarak bir zihniyet çözümlemesi yapılacaktır. Safahat’ın yedince bölümünde yer alan Leylâ şiiri toplumun içinde bulunduğu durumu göstermesi ve insanların hissiyatını anlatması bakımından önemli bir şiirdir. Çalışmada öncelikle şiir yapı bakımından metin merkezli olarak ele alınacak daha sonra ise şiirin bütünü üzerinde zihniyet çözümlemesi yapılacaktır.

Keywords

Mehmet Akif Ersoy, Leylâ, Zihniyet, Yapı, Dil ve Anlatım

Read:688

Download: 237

Atıf Bulunamadı