NİZAMİYE MEDRESELERİ VE EĞİTİME OLAN KATKILARI

Author:

Number of pages: 584-591
Year-Number: 2020-46

Abstract

Selçuklu Devleti’nin eğitim alanında en etkili olduğu ve söz sahibi olduğu alan Nizamiye Medreseleri olmuştu. Nizamiye Medreselerinin kuruluşunda ve işleyişinde Nizamülmülk’ün katkıları oldukça fazlaydı. Nizamiye Medreselerinin ilki Nişabur’da inşa edilmişti fakat Bağdat’taki Nizamiye Medresesi daha fazla bilinen ve öne çıkan medreselerden biri olmuştu. Bir üniversite niteliğine sahip olan bu medresede dini ilimlerin yanı sıra pozitif ilimler de okutulmuş, çok değerli ilim insanları dersler vermişti. Nizamiye Medreseleri, çağına göre oldukça ileride bir okul görevi görmüş, önemli isimlerin bu okullarda yetişmeleri sağlanmıştır. Nizamiye Medreselerinde öğrenim gören öğrencilere barınma, yeme-içme imkânları sağlanmış, bir vakıf görevi görmüştü. Tüm bu özellikleriyle Selçuklu Devleti’ndeki Nizamiye Medreseleri, kendinden sonra kurulan devletleri de etkilemiş, eğitim sisteminde etkili olmuştur. Özellikle Osmanlı Devleti’ndeki medrese anlayışı, Nizamiye Medreselerinden etkilenilerek oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The area where the Seljuk State was most influential and had a say in education had been the Nizamiye madrasas. Nizamülmülk's contributions in the establishment and operation of Nizamiye madrasas were quite large. The first of the Nizamiye madrasas was built in Nişabur, but the Nizamiye Madrasa in Baghdad became one of the more well-known and prominent madrasas. In this madrasa, which has the qualification of a university, positive Sciences as well as religious sciences were taught and very valuable scientific people gave lessons. Nizamiye madrasas served as a school in the future according to its age and important names were brought up in these schools. The students who studied in Nizamiye madrasas were provided shelter, food and drink facilities and served as a foundation. With all these features, Nizamiye madrasas in the Seljuk State influenced the states established after it and became influential in the education system. The concept of the madrasa in the Ottoman Empire was created and developed by being influenced by the Nizamiye madrasas.

Keywords