NİZAMİYE MEDRESELERİ VE EĞİTİME OLAN KATKILARI
NIZAMIYE MADRASAS AND THEIR CONTRIBUTIONS TO EDUCATION

Author : Merve AVCI
Number of pages : 584-591

Abstract

Selçuklu Devleti’nin eğitim alanında en etkili olduğu ve söz sahibi olduğu alan Nizamiye Medreseleri olmuştu. Nizamiye Medreselerinin kuruluşunda ve işleyişinde Nizamülmülk’ün katkıları oldukça fazlaydı. Nizamiye Medreselerinin ilki Nişabur’da inşa edilmişti fakat Bağdat’taki Nizamiye Medresesi daha fazla bilinen ve öne çıkan medreselerden biri olmuştu. Bir üniversite niteliğine sahip olan bu medresede dini ilimlerin yanı sıra pozitif ilimler de okutulmuş, çok değerli ilim insanları dersler vermişti. Nizamiye Medreseleri, çağına göre oldukça ileride bir okul görevi görmüş, önemli isimlerin bu okullarda yetişmeleri sağlanmıştır. Nizamiye Medreselerinde öğrenim gören öğrencilere barınma, yeme-içme imkânları sağlanmış, bir vakıf görevi görmüştü. Tüm bu özellikleriyle Selçuklu Devleti’ndeki Nizamiye Medreseleri, kendinden sonra kurulan devletleri de etkilemiş, eğitim sisteminde etkili olmuştur. Özellikle Osmanlı Devleti’ndeki medrese anlayışı, Nizamiye Medreselerinden etkilenilerek oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.

Keywords

Selçuklu Devleti, Nizamiye Medreseleri, Nizamülmülk.

Read:499

Download: 188

Atıf Bulunamadı