SURİYELİ MÜLTECİLERİN GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE ALDIKLARI EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ,
EVALUATION OF THE EDUCATION OF SYRIAN REFUGEES IN TEMPORARY EDUCATION CENTERS ACCORDING TO THE VIEWS OF TEACHERS

Author:

Number of pages : 628-649

Abstract

Bu araştırmada İstanbul ilinde bir geçici eğitim merkezinde eğitim alan Suriyeli çocukların aldıkları eğitimin öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Çalışmanın verilerini araştırmacılar tarafından geliştirilen öğretmenler için 8 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilen veriler oluşturmuştur. Görüşme sonucu elde edilen veriler NVivo paket programıyla modellenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlarda araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun Suriyelilere eğitim verilen ortamları genel olarak yetersiz buldukları, dil yetersizliği ve kültür çatışmasının en zorlanılan konular olduğu, uygulanan müfredatın yeterli görüldüğü, öğrencilerin kardeş sayılarının fazla ve ekonomik durumlarının kötü olduğu, öğrencilerin Türk halkına bakış açılarını olumlu gördükleri, Suriyeli ailelerin kendilerine yeterince destek olmadıkları, çalışma saatlerinin uzun olduğu, özlük haklarının yetersiz olduğu ve devletin Suriyelilere destek vermesinden memnuniyet duydukları ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to evaluate the education of Syrian children in a temporary education center in Istanbul, according to the views of teachers. Phenomenology, one of the qualitative research patterns, was used in the research. The data of the study consisted of semi-structured interview forms developed by the researchers, consisting of 8 questions for teachers. The data obtained from the interview were modeled with NVivo package program. According to the results of the study, it is found that the most of the teachers participating in the study find the education environment of the syrians are generally inadequate, the most challenging issues are language insufficiencies and cultural conflicts, the curriculum applied is sufficient, the students have a lot of siblings and their economic situation is poor, students’ views towards the Turkish people are positive, the Syrian families do not support teachers enough, their working hours are long, their personal rights are insufficient, and they are pleased that the state supports the Syrians.

Keywords