SURİYELİ MÜLTECİLERİN GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE ALDIKLARI EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE EDUCATION OF SYRIAN REFUGEES IN TEMPORARY EDUCATION CENTERS ACCORDING TO THE VIEWS OF TEACHERS

Author : Muhyettin ÇINAR -Mehmet Kaan DEMİR
Number of pages : 628-649

Abstract

Bu araştırmada İstanbul ilinde bir geçici eğitim merkezinde eğitim alan Suriyeli çocukların aldıkları eğitimin öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Çalışmanın verilerini araştırmacılar tarafından geliştirilen öğretmenler için 8 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilen veriler oluşturmuştur. Görüşme sonucu elde edilen veriler NVivo paket programıyla modellenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlarda araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun Suriyelilere eğitim verilen ortamları genel olarak yetersiz buldukları, dil yetersizliği ve kültür çatışmasının en zorlanılan konular olduğu, uygulanan müfredatın yeterli görüldüğü, öğrencilerin kardeş sayılarının fazla ve ekonomik durumlarının kötü olduğu, öğrencilerin Türk halkına bakış açılarını olumlu gördükleri, Suriyeli ailelerin kendilerine yeterince destek olmadıkları, çalışma saatlerinin uzun olduğu, özlük haklarının yetersiz olduğu ve devletin Suriyelilere destek vermesinden memnuniyet duydukları ortaya çıkmıştır.

Keywords

Türkiye, göç, Suriye, göçmen eğitimi.

Read: 500

Download: 176