AFETLERDE BARINAK VE SIĞINAKLAR: GÜNÜMÜZDE HEM BARINAK HEM SIĞINAK OLARAK KULLANILAN TASARIMLAR,
SHELTERS AND HOUSİNG IN DISASTERS: DESIGNS USED TODAY AS BOTH SHELTER AND HOUSİNG

Author:

Number of pages : 568-583

Abstract

Dünyada birçok afet meydana gelmekte ve bu afetler insanlarda maddi manevi zorluklara sebep olmaktadır. Afetlerin birçok çeşidi olsa bile hepsinin ortak özelliği büyük kayıplara sebep olması ve yine çoğu afetin çok kısa zamanda meydana gelerek insanlar tarafından engellenememesidir. Hasarları en aza indirmek ve can güvenliğimizi sağlamak için sığınaklara ve afet sonrası temel ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla barınaklara ihtiyacımız vardır. Bu çalışmada sığınakların ve barınakların, çeşitleri ve özellikleri anlatılarak dünyadan örnekler verilmiştir. Afetlerde insanların fazla can ve mal kaybı yaşaması sonucu çözüm arayışlarının önem kazanması ve teknolojinin ilerlemesi ile, sıradan sığınak ve barınak tasarımları yerini insan ihtiyaçlarının daha detaylı düşünülerek yapıldığı tasarımlara bırakmıştır. Hatta günümüzde bu iki kavramı birleştiren tasarımlar ortaya çıkmıştır. İnsanların ani olaylardan ve afetlerden korunmak için yaptıkları sığınaklar (evler ve kamusal mekanlar) afet sonrasında da barınma ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında bu konuya değinilmiş ve dünyadan örnekler verilerek sonraki çalışma ve tasarımlara yardımcı ve kaynak olması istenmiştir.

Keywords

Abstract

Many disasters occur in the world and cause material and moral difficulties in people. Even if there are many types of disasters, all have a common feature that they cause great losses and that most disasters occur in a very short time and cannot be prevented by people. We need refuge to minimize damage and ensure our safety, and shelters to meet our basic post-disaster needs. In this study, varieties and properties of shelters and housings are explained by giving examples from the world. With the increasing importance of the search for solutions as a result of the loss of lives and property of people in disasters, and with the advancement of technology, housing and shelter designs have been replaced by designs where human needs are made in more detail. Even today, designs that combine these two concepts have emerged. The housings and shelters (houses, public spaces) that people build to protect themselves from sudden events and disasters also meet their housing needs after the disaster. In the following parts of this study, this issue was mentioned and by giving examples from the world, it was requested to help and source the next studies and designs.

Keywords