BİR SAYGUN KESİTİNDE MAKAM SOYUTLAMALARI
MAKAM ABSTRACTIONS ON A SAYGUN EXTRACT

Author : İsmet KARADENİZ - Türev BERKİ
Number of pages : 514-533

Abstract

Geleneksel bir malzemeden yararlanarak yeni müzik yazma gayesinde olan her bestecinin, söz konusu materyali otantik şekliyle kullanmayacağı, onun, birtakım yöntemlerle meydana getirdiği çeşitli yansımalarına, izlerine, bir başka deyişle soyutlamalarına yer vereceği açıktır. Bu durum, Ahmed Adnan Saygun’un müziği için de geçerlidir: Çokseslilikte makamları birer renk olarak gördüğü ve tampere sistem içinde serbestçe kullandığı yönündeki ifadeleri, doğal olarak Saygun müziğindeki makam soyutlamalarının art alanını teşkil etmektedir. Bu çerçevede, bestecinin Op. 34, 1. Piyano Konçertosu’nun ilk 19 ölçüsünün, ses organizasyonu bağlamında irdelendiği bu çalışma; oldukça kısa bir Saygun kesitinde “hangi makamların, nasıl soyutlandığı” ve “makam dışı ses malzemelerine yer verilip verilmediği” sorularına yanıt aramayı amaçlayan bir analiz niteliği taşımaktadır.

Keywords

Saygun, Op. 34, ses organizasyonu, makam, soyutlama

Read:590

Download: 263

Atıf Bulunamadı