YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI BAĞLAMINDA İHTİYAÇ OLGUSUNUN DEĞİŞİMİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM,
VARIANCE OF NECESSITY PHENOMENON AND SOCIAL TRANSFORMATION WITHIN THE CONTEXT OF NEW COMMUNICATION TECHNOLOIGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS

Author:

Number of pages : 178-193

Abstract

İletişim, doğal bir dil yetisi ve ihtiyaç olarak, insanın toplumsallaşma sürecinde tarihsel olarak yer almaktadır. Sözlü ve yazılı iletişimden kitle iletişimine kadar tüm iletişim biçim ve araçları teknolojik gelişmelerin ürünüdür ve toplumsal alanı dönüştürmüştür. Yeni medya, internet, yapay zekâ uygulamaları gibi devrim niteliğindeki teknolojik gelişmelerle birlikte; bireyin toplumsal alanla ve teknolojiyle ilişkisi, giderek daha çok etkileşimli hale gelmiştir. Bugün hem iletişim aracı olarak teknolojik uygulama ve aparatlar, hem de teknolojinin türev versiyonları; bireysel ve kurumsal ilişkilerde tüm ihtiyaçların yerine geçen göstergelere dönüşmüştür. İhtiyaçlar; Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinde belirttiği basamaklardan oluşan bir piramitten ziyade; iç içe geçen ve bir ağ ilişkisi arz eden sanal bir yapıya dönüşmüştür. Bu çalışmanın amacı; yeni iletişim teknolojilerinin “ihtiyaç” olgusu bağlamında toplumsal hayatı nasıl dönüştürdüğünü teorik bir tartışma yürüterek betimlemektir. Bu çalışmanın kavramsal çerçevesi oluşturulurken; “iletişim, teknoloji, ihtiyaç, toplum, yeni medya, yapay zekâ” olarak belirlenen temel kavramlardan hareketle teorik bir senteze ulaşmak amaçlanmış ve literatürdeki güncel araştırma vargılarının hipotetik kuramsal bulgularına yer verilmiştir. Geleneksel kitle iletişim araçları ve yeni medyaya ilişkin eleştirel çalışmalar çerçevesinde, teknolojinin bir dil olarak toplumsal hayatla ve ihtiyaç olgusuyla ilişkisi betimsel bir yöntemle yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Communication has emerged as a natural language and basic needs in the history. Nowadays, those new means of communication utilized as technological applications and apparatus and their derivative versions of technologies have suddenly emerged and overweighed all of those traditional instruments. They have been transformed into indicators of creating some new images to substitute all of those other needs in terms of individual and social relationships. Those necessities depicted within the shape of a pyramid and expressed as in Maslow’s hierarchy of needs theory have also been transformed into a virtual shape as a network of concentric circles. The purpose of this study is to describe how those new communication technologies have triggered the transformation of social life within the context of “necessity” by pursuing a theoretical argumentation. Here it is aimed at reaching a theoretical synthesis starting from those basic concepts such as “communication, technology, necessity, society, new media and artificial intelligence” while trying to constitute conceptual framework of this research study. The relationship of technology with the necessity phenomenon and social life has been commented on within the framework of criticising approaches to the new media by assuming that the new technologies are a new form of language.

Keywords