BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ PERFORMANSI İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERFORMANCE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Author : Abdullah Yavuz AKINCI - Barış KARAOĞLU
Number of pages : 155-165

Abstract

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş performansı ve örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya, Isparta İl genelinde resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarda görev yapan 224 beden eğitimi ve spor öğretmeninden, basit tesadüfi yöntemle seçilmiş 162 beden eğitimi ve spor öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Moorman (1991) tarafından hazırlanan ve Türkçe uyarlaması Yıldırım (2010) tarafından yapılan örgütsel adalet ölçeği ve Kirkman ve Rosen (1999) ile Sigler ve Pearson (2000) tarafından hazırlanan ve Türkçe uyarlaması Çöl (2008) tarafından yapılan iş performans ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Öğretmenlerin ölçeklerden aldıkları puanlar aritmetik ortalama ve standart sapma X±Sd olarak sunulmuştur. Ölçeklerden elde edilen puanların arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi (r) uygulanmıştır. Sonuç olarak; Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin, iş performansı ve örgütsel adalet algısı arasında negatif yönde ilişki tespit edilmiştir. Bu durum LGS ve YKS gibi önemli sınavların hazırlık aşamasında olan öğrencilerin, bu sınavlar için gerekli derslere yönelik ilgilerinin daha üst düzeyde olmasından, bunun yanında yönetici ve idarecilerin bu ders öğretmenlerine yönelik övgü ve ödüllendirmelerinin artmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin gösterdikleri iş performanslarının karşılığında, yönetici veya idareciler tarafından yeterli düzeyde ödüllendirilmemeleri, örgütsel adalet algılarını negatif yönde etkilediği düşünülmektedir.

Keywords

Beden eğitimi ve spor, iş performansı, örgütsel adalet algısı.

Read:656

Download: 209

Atıf Bulunamadı