MUALLİM NACİ'NİN YAZMIŞ BULUNDUM ADLI ESERİNİN İNCELEMESİ VE METNİ
ANALYSIS OF MUALLİM NACİ'S YAZMIŞ BULUNDUM AND IT'S TEXT

Author : Nilgün BÜYÜKER GÜNGÖR
Number of pages : 450-470

Abstract

Tanzimat döneminin yeniliğe temkinli yaklaşan kalemlerinden Muallim Naci [ö.1893], Tercüman-ı Hakikat gazetesine gönderdiği on dört adet edebî mektubu ve gazeteden kendisine gelen cevapları 1884 yılında Yazmış Bulundum adıyla yayınlar. Edebiyata hevesli gençlerin yetiştirilmesi ve yönlendirilmesinde faydalı olacağı kanaatiyle paylaşılan bu yazışmalar, Türk edebiyatındaki "tenkit" anlayışını ve bir edebî tür olarak "mektup" yazınının gelişimini yansıtması açısından dikkate değerdir. Yazmış Bulundum, Naci ve döneminin edebî zevk ve tutumuna dair önemli bilgi ve bulguları da ihtiva etmektedir. Dilde sadeleşme eğiliminin Tanzimat dönemindeki köklerine ışık tutan, Türk edebiyatında modernite ile gelenek arasındaki sınırın nasıl başladığını gösteren eserlerden biri olan Yazmış Bulundum, eski ile yeni arasında âdeta bir geçiş dönemi şairi olan Naci'nin edebî hüviyetinde yaşadığı düaliteyi göstermesi açısından da ilginçtir. "Eski"nin güzeline bile yüz çevrilen bu dönemde sade, açık, akıcı bir dil ve üslubun hâkim olacağı "yeni"nin itibar görüp yaygınlaşması büyük bir heyecan ve arzu ile beklenmektedir. "Mesud-ı Harabati" mahlasıyla gazeller, rubailer yazan Naci ise nazmından ziyade nesriyle Osmanlı edebiyatının bu yeni yeni oluşmaya başlayan çehresine uygun düşmekte ve rağbet görmektedir. "Yeni"nin akıntısına kapılmak isterken "eski"yi de bir türlü bırakamayan Naci, tam anlamıyla araftaki şairdir. Bu makalede Naci'nin Yazmış Bulundum adlı eseri ele alınmış ve eser Latin harflerine aktarılmıştır.

Keywords

Muallim Naci, Yazmış Bulundum, modern Türk edebiyatı, edebî tenkit, edebî mektup.

Read:407

Download: 127

Atıf Bulunamadı