COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF OPINIONS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES RELATED WITH DISTANCE EDUCATION DURING COVID-19 OUTBREAK

Author : Duygu PİJİ KÜÇÜK
Number of pages : 19-40

Abstract

Bu araştırmada COVID-19 salgını sürecinde müzik öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 39 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan ve 11 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının büyük bir çoğunluğu uzaktan eğitim kapsamında verilen canlı derslere katıldıkları, ders takibinde de en çok kullanmayı tercih ettikleri materyalin yine canlı ders olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Müzik öğretmeni adaylarına göre uzaktan eğitimin olumlu yönlerine ilişkin görüşleri arasında, derslerin kayıt edilerek tekrar izlenebilmesi, olumsuz yönlerine ilişkin görüşleri arasında ise internet bağlantısındaki sorunlar öne çıkan boyutlardır. Müzik öğretmeni adaylarının çoğunluğunun uygulama derslerinin çevrimiçi olarak yürütülmesini verimli bulmadığı, iyi bir teknolojik alt yapıyla bağlantı ve senkronizasyon problemlerinin çözülmesiyle ve program düzenlemesiyle uzaktan eğitimin yararlı, alternatif bir yöntem olabileceği yönünde önerileri olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarına dayanarak, sürece ve ileride yapılacak çalışmalara ilişkin öneriler sunulmuştur.

Keywords

Müzik eğitimi, müzik öğretmeni adayları, uzaktan eğitim, COVID-19 salgını.

Read: 367

Download: 128