COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 19-40
Year-Number: 2020-47

Abstract

Bu araştırmada COVID-19 salgını sürecinde müzik öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 39 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan ve 11 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının büyük bir çoğunluğu uzaktan eğitim kapsamında verilen canlı derslere katıldıkları, ders takibinde de en çok kullanmayı tercih ettikleri materyalin yine canlı ders olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Müzik öğretmeni adaylarına göre uzaktan eğitimin olumlu yönlerine ilişkin görüşleri arasında, derslerin kayıt edilerek tekrar izlenebilmesi, olumsuz yönlerine ilişkin görüşleri arasında ise internet bağlantısındaki sorunlar öne çıkan boyutlardır. Müzik öğretmeni adaylarının çoğunluğunun uygulama derslerinin çevrimiçi olarak yürütülmesini verimli bulmadığı, iyi bir teknolojik alt yapıyla bağlantı ve senkronizasyon problemlerinin çözülmesiyle ve program düzenlemesiyle uzaktan eğitimin yararlı, alternatif bir yöntem olabileceği yönünde önerileri olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarına dayanarak, sürece ve ileride yapılacak çalışmalara ilişkin öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the opinions of music teacher candidates about distance education during the COVID-19 outbreak. The study group of the study consisted of 39 students studying in the Department of Music Education at the Marmara University Atatürk Education Faculty Fine Arts Education Department. Case study method, one of the qualitative research methods, was used in the research. The data of the research was collected by a semi-structured interview form prepared by the researcher and consisted of 11 questions and was evaluated by content analysis. As a result of the research, most of the music teacher candidates stated that they attended live courses within the scope of distance education and that the material they prefer to use the most is the live course. Recording the courses and watching them later is one of the positive aspects according to the opinions of students while internet connection problem is one of the negative aspects. It has been observed that the majority of music teacher candidates do not find it efficient to conduct practice courses online, and that distance education can be a useful alternative method by solving the connection and synchronization problems with a good technological infrastructure and organizing the program. Based on the results of the research, recommendations regarding the process and future work are presented.

Keywords