9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHER'S OPINIONS TOWARDS 9. CLASS TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING PROGRAM

Author : Mehmet DEMİR -Yücel GELİŞLİ
Number of pages : 630-652

Abstract

Bu araştırmanın amacı 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersine ait olan öğretim programının uygulayıcıları olan öğretmenlerin program boyutunda karşılaştıkları sorunları belirlenmesidir. Bu nedenle Ankara ili Pursaklar İlçesinde görev yapmakta olan 95 Türk Dili ve Edebiyatı ders öğretmenin görüşleri alınmıştır. Araştırmada veri toplama olarak anket yöntemi kullanılmış ve veriler istatiksel program ile analiz edilmiştir. Yapılan güvenirlik analizi sonucuna göre araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmış ve daha sonrasında yapılan normallik analizi sonucuna göre nonparametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. İlk olarak ankette yer alan boyutlara ilişkin yapılan analiz sonucuna göre kazanım, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme boyutlarına yönelik olarak öğretmen görüşlerinin orta seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonrasında öğretmenlerin cinsiyetleri ve mesleki kıdemleri ile kazanım, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme boyutu arasında anlamı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Dil, Edebiyat, Öğretim Programı

Read: 168

Download: 52