POP-ART SANAT AKIMININ GİYSİ TASARIMLARINA YANSIMASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
SEMIOTIC ANALYSIS OF THE REFLECTION OF POP-ART ART MOVEMENT TO CLOTHES DESIGNS

Author : Gökçe ÖZDEMİR
Number of pages : 232-243

Abstract

Toplumun düşünce ve davranış biçiminin giyime yansıması olan ve zaman zaman değişiklik gösteren yenilik olarak tanımlanan moda ve bunun özgün bir şekilde dışa yansıtılması olarak tanımlanan sanat arasında geçmişten günümüze değin yakın bir ilişki olduğu bilinmektedir. Popüler kültürün bir ürünü olarak ortaya çıkan pop-art sanat akımının da giysi tasarımı üzerine yansımaları 1960’lar ve sonrasından başlayarak günümüze kadar olan süreçte hala görülmektedir. Tüketim toplumunun özellikle 60’lı yıllarda ilgi odağı haline gelen objeleri birer tasarım unsuru haline getirmesi de yine bu sanat akımının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Popüler kültürün etkiledeği alanlardan birisi olan moda, bireylere farklı görünme olanağı sunarak, onları popüler kültürün bir parçası haline getirmekte ve içerisinde çözümlenmesi gereken bir takım kodlar içermektedir. Bireylerin yaşam tazları hakkında bilgi veren bu kodların ise çözümlenmesi gerekmektedir. 17. yüzyılda ilk adımları atılmaya başlanan semiyoloji (göstergebilim) kavramı göstergelerin yorumlanmasına, işaretlerin incelenmesine ve elde edilen bilgilerin sistematik bir şekilde sıralanmasına dayanan bir disiplindir. Semiyoloji denince akla gelen iki isimden biri olan Roland Barthes göstergebilimin toplumsal işlevini, bir diğer isim olan Charles Sanders Peirce ise mantıksal işlevini sorgulamaktadır. Bu çalışma kapsamında bilimsel bir metod olarak kabul edilen göstergebilim yöntemi ile kadın giysilerinde pop-art sanat akımının etkileri incelenmiştir. Araştırmada, Peirce ve Barthes’ın göstergebilim analizlerinden yararlanılarak görseller yorumlanmıştır.

Keywords

Pop-art, moda, sanat, göstergebilim, Charles Sanders Pierce

Read: 217

Download: 63