ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 41-68
Year-Number: 2020-47

Abstract

Araştırmanın amacı, sınıfında özel yetenekli öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin özel yetenekli öğrencilere ilişkin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında, Küçükçekmece ilçesindeki ilkokullarda görev alan sınıfında özel yetenekli öğrenci bulunan gönüllü 36 tane sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Küçükçekmece ilçesinin seçilmesinin sebebi; İstanbul’da ilinde yüzölçümü bakımından geniş bir büyüklüğe sahip olması, nüfus yoğunluğu bakımından kalabalık bir ilçe olması ve çok sayıda ilkokul bulunması nedeniyle daha çok öğretmene ulaşma imkânı sunduğu için Küçükçekmece ilçesini örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmanın türü nitel araştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak nitel veri toplama araçlarından biri olan “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Genel olarak araştırma sonucunda; öğretmenler; özel yetenekli öğrencilerin derste çabuk sıkıldıklarını, etkinlik ve çalışmaları çabuk bitirdikleri için onlara yetişmekte zorlandıklarını, dersi zaman zaman böldüklerini ifade etmişlerdir. Bu konuda eğitim almak istemektedirler ve onların yetenek ve seviyelerine göre sıkılmayacakları bir eğitim vermek istemektedirler. Bu eğitimi normal sınıflarda özel yeteneklilere nasıl verileceği ile ilgili yöntemleri de öğrenmek istediklerini ifade etmişlerdir. Okullarında destek eğitim odası bulunduğunu ifade etmişlerdir. Destek eğitim odasının öğrencilere faydalı olduğunu ifade etmişlerdir. Sınıfında özel yetenekli öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin sınıflarında özel yetenekli öğrenci bulunmasının avantajlarına yönelik görüşlerine göre dağılımı incelendiğinde; en çok avantaj alanı olarak görülen konu başlığının, Farklı bakış açıları ortaya koyması olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin, özel yetenekli öğrencilerin sınıfta fikirlerini söyleyerek konuya farklı bir bakış açısı kazandırdıkları ve arkadaşlarının da konuya farklı bir bakış açısıyla bakabilmelerine yardımcı olmalarını bir avantaj olarak gördükleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to reveal the opinions of the primary school teachers who have gifted students in their class about gifted students. The research consists of 36 volunteer primary school teachers who have special talented students in their class at the primary schools in Küçükçekmece district in the 2019-2020 academic year. The reason for choosing Küçükçekmece district; The district of Küçükçekmece was chosen as a sample because it has a large size in terms of surface area, a crowded district in terms of population density and a large number of primary schools in Istanbul. The type of research is qualitative research. In the research, a semi-structured interview form, one of the qualitative data collection tools, was used as the data collection tool. In general, as a result of the research; teachers; They stated that students with special abilities get bored quickly in the lesson, have difficulty in catching up because they finish activities and studies quickly, and that they divide the lesson from time to time. They want to receive education on this subject and they want to give an education that will not get bored according to their abilities and levels. They also stated that they want to learn the methods about how to give this education to special talent in normal classes. They stated that there is a support education room in their schools. They stated that the support education room was beneficial to the students. When the distribution of the primary school teachers who have special talented students in their class according to their opinions about the advantages of having gifted students in their classes is examined; It has been determined that the topic, which is seen as the most advantageous area, presents different perspectives. It was determined that the teachers gave a different perspective to the subject by saying the ideas of gifted students in the classroom and that it was an advantage for their friends to help them look at the subject from a different perspective.

Keywords