MODERNİZM- ELEŞTİREL BİR DENEME

Author:

Number of pages: 277-294
Year-Number: 2021-55

Abstract

Modernizm, 20.yüzyılın ilk yarısında yenilik getiren akımlarını içine alan büyük bir harekettir. Modern sanat akımlarını kronolojik olarak sıralandırmak gerekirse, izlenimcilik, post-izlenimcilik, fovizm, ekspresyonizm, kübizm, fütürüzm, konstrüktivizm, Dadaizm, sürrealizm ve soyut ekspresyonizm’ den oluşmaktadır. Bütün modern akımlar, modern dünyanın geçmişten bu güne bütünüyle farklı olduğunu ve sanatçının kendi modernliğiyle yüzleşerek ve keşfederek kendini yenilemesini gerektiği duygusunu paylaşmışlardır. Buna ek olarak, modern akımlarının ortak yönelimi, sanatın doğası ve insan yaşanmışlığıyla ilgili temel sorulara da yanıt aramaktır. 19-20. yüzyılda birbirinden farklı yaratıcı sanatçılarla zengin olmak beraber, silistik ve estetik çeşitlilik ile ayırt edilebilmektedir. Her ne kadar da bu moda 19. yüzyılda ortaya çıkmış olsa da Modernistler için bir doktrin haline gelmiştir. 20.yüzyıl modernizm sanatçılarının kendileriyle tanımlanan ve tanıtılan akımlarının en yüksek noktaya ulaştığı dönemdir.  Bu akımlar görsel sanatlara özgüdür ve pek çok farklı sanatçının yapıtları üzerinde etkisi olan geniş bir eğilimi oluşturmuşlardır. Modernizm de genel olarak sanatçının kendi bakış açısını bulması konusunda ulaşılacak en üst nokta olmuştur.

Keywords

Abstract

Modernism is a great movement that includes the innovative movements of the first half of the 20th century. To enumerate modern art movements chronologically, it consists of impressionism, post-impressionism, fauvism, expressionism, cubism, futurism, constructivism, Dadaism, surrealism and abstract expressionism. All modern movements shared the feeling that the modern world is completely different from the past to the present and that the artist must renew herself by confronting and discovering her own modernity. In addition, the common orientation of modern movements is to seek answers to fundamental questions about the nature of art and human life. 19-20. Being rich with different creative artists in the 21st century, it can be distinguished by silistic and aesthetic diversity. Although this fashion emerged in the 19th century, it has become a doctrine for Modernists. It is the period in which the movements of the 20th century modernism artists defined and introduced with them reached their highest point. These movements are specific to the visual arts and have created a broad trend that has an impact on the work of many different artists. In general, modernism has been the highest point to be reached for the artist to find his own perspective.

Keywords