ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİN MÜZİK DERSİNE YÖNELİK DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 572-591
Year-Number: 2021-50

Abstract

Araştırmanın amacı ortaokul 6. Sınıf öğrencilerin müzik dersine yönelik deneyimlerinin incelenip müzik dersine yönelik görüşlerini ve müzik dersinde yaşamış oldukları güçlükleri belirlemektir. Araştırma fenomenoloji şeklinde tasarlanmıştır. Araştırma grubunu 2019- 2020 eğitim öğretim yılında Mersin/ Akdeniz ilçesi devlet ortaokulunda okuyan 25 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel veriler toplanmış; veri toplama araçları olarak kişisel bilgiler formu, açık uçlu sorular formu, metaforik algı formu, odak grup görüşme formu kullanılmıştır. Analiz aşamasında içerik analizi ve betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda ortaokul 6. Sınıf öğrencileri, müzik dersinde şarkılar ve türküler söylediği; müzik dersinde özgüvenlerini geliştirdikleri; müzik dersine önem verdikleri; müzik defterine şarkı ve türkülerin notalarının yazıldığı; ders kitabında yer alan şarkılar ve türkülerin herkesin ilgisini çekmediği; şarkı söylerken ve nota yazarken zorlandıkları; müzik ders saat süresinin arttırılıp farklı şarkı türlerinin müzik ders kitabında yer alması ve öğretmenin öğrencilerle bireysel olarak ilgilenmesi gerektiği, görüşlerini belirtmişlerdir. Ayrıca ortaokul 6.sınıf öğrencileri müzik dersine yönelik en çok deniz metaforunu yüklemişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to examine the experiences of middle school 6th grade students towards the music lesson and to determine their opinions about the music lesson and the difficulties they experienced in the music lesson. The research is designed of phenomenology. The research group consists of 25 students studying in Mersin / Akdeniz public secondary school in the 2019-2020 academic year. Qualitative data were collected in the research. Personal information form, open-ended questions form, metaphoric perception form, focus group interview form were used as data collection tools. Content analysis and descriptive analysis were carried out during the analysis phase. As a result of the analyzes, middle school 6th grade students sang songs and folk songs in the music lesson; they developed their self-confidence in the music lesson; they attach importance to music lessons; notes of songs and songs are written in the music book; that the songs and folk songs in the textbook do not attract everyone's attention; they have difficulty in singing and writing notes; they stated their opinions that the duration of music lessons should be increased, different types of songs should be included in the music textbook and the teacher should take care of the students individually. In addition, middle school 6th grade students loaded the sea metaphor for music lessons the most.

Keywords