KARARA İTİRAZ ETME VE TEHDİT ETME DAVRANIŞLARININ KARATE HAKEMLERİNİN YAŞ, CİNSİYET VE KLASMAN ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE DECISION-OBJECTING AND THREATING BEHAVIOR OF THE KARATE REFEREE BY AGE, GENDER AND CLASSIFICATION

Author : Havva AKINALP -Aytekin SOYKAN - Serap MUNGAN AY
Number of pages : 606-614

Abstract

Bu çalışmanın amacı; karate hakemlerinin karşılaştıkları, hakemin verdiği kararlara sert bir şekilde itiraz ve hakemi tehdit etme sportmenlik dışı davranışlarının; hakemlerin yaş, cinsiyet ve klasman yönlerinden incelenmesidir. Sportmenlik dışı davranışların oluşturduğu yüksek baskı ve stres altında hakemin görevini layıkıyla yapabilmesi mümkün değildir. Hakemler, maçları kurallarına uygun olarak yönetebilmek için sportmenlik dışı davranışları tespit edebilmeli ve bu davranışlarla baş edebilmelidirler. Araştırmada tarama modeli ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklemi 112 karate hakemi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sportmenlik Dışı Davranışlar Anketi” kullanılmıştır. Hakemlerin yaş, cinsiyet ve klasman özelliklerinin belirlenmesinde yüzde (%) ve frekans (f) yöntemleri, verilerin dağılım durumunun tespitinde Kolmogorov-Smirnov normallik testi kullanılmıştır. Verilerin non-parametrik test koşullarına uygunluğunun anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Bu bağlamda, karate sporunda hakemin kararına itiraz etme ve hakemi tehdit etme davranışlarının gerçekleşme durumu, hakemin yaş ve cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Aynı şekilde hakeme itiraz etme davranışı, hakem klasmanına göre anlamlı farklılık göstermemekte fakat tehdit etme davranışı, hakem klasmanına göre anlamlı farklılık göstermektedir.

Keywords

Spor, Karate, Sportmenlik, Hakem, Sportmenlik Dışı Davranışlar

Read: 178

Download: 69