OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ALDIKLARI MÜZİK EĞİTİMİ DOĞRULTUSUNDA UYGULADIKLARI MÜZİK ETKİNLİKLERİNDE ÇALGI KULLANIM DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHERS ON THEIR USE OF INSTRUMENT IN MUSICAL ACTIVITIES THEY CONDUCT IN LINE WITH THE MUSIC EDUCATION THEY RECEIVED

Author : Tuğçe Nur ASLAN -Selçuk BİLGİN
Number of pages : 499-511

Abstract

Bu araştırmada, Sivas ilinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin eğitim programındaki müzik etkinliklerinde çalgı kullanım durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde yapılmış bir alan araştırmasıdır. Konunun kuramsal temellerinin oluşturulması için öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Bunun yanı sıra okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki müzik etkinliklerinde çalgı kullanım durumlarını belirlemek amacıyla örneklem grubunda yer alan okul öncesi öğretmenlerine anket uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul kurumları bünyesindeki anasınıflarda görev yapan 124 okul öncesi öğretmeni, araştırmanın örneklemini ise bu öğretmenler içerisinden ulaşılan 80 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğunun eğitim programındaki müzik etkinliklerinden; ritim çalışmalarının çoğunluğunun beden perküsyonuyla uyguladıkları, ses dinleme ve ayırt etme çalışmalarını, şarkı söyleme çalışmalarını, ses dinleme ve ayırt etme çalışmalarını görsel işitsel araç gereçler kullanarak uyguladıkları, çocuklara şarkı öğretimlerinde kulaktan eğitim verdikleri, Orff çalışmalarına ilişkin üniversitede eğitim almadıkları nedeniyle de Orff çalgıları müzik etkinliklerinde kullanmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

okul öncesi müzik eğitimi, müzik etkinlikleri, müzik eğitiminde çalgı kullanımı

Read: 2

Download: 6