MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL BAĞIMLILIK VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ
DIGITAL ADDICTION AND SATISFACTION LEVELS OF STUDENTS TAKING ACCOUNTING EDUCATION

Author : Selçuk YALÇIN
Number of pages : 69-88

Abstract

Bu çalışmada muhasebe eğitimi alan öğrencilerin dijital bağımlılık ve aldıkları eğitimden memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla bir anket formu uygulanmıştır. Öncelikle katılımcıların demografik özelliklerinin sıklık ve yüzde değerleri incelenmiştir. Daha sonra katılımcıların dijital bağımlılığın beş alt ölçeği ve memnuniyetin iki alt ölçeğine verdikleri karşılıkların ortalamalarının öğrencilerin bölüm, sınıf, cinsiyet, ikametgâh, not ortalaması, dijital araç kullanım saatleri ve ailelerin gelir düzeyleri itibariyle farklı olup olmadıkları tek yönlü anova ve bağımsız gruplar t testleri ile analiz edilmiştir. Son olarak katılımcıların dijital bağımlılık ve aldıkları eğitimden memnuniyet düzeyleri ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri irdelenmiştir. Bırakamama alt ölçeğinde yüksek; diğer alt ölçeklerde ise orta düzeyde dijital bağımlılık tespit edilmiştir. Katılımcıların içsel ve dışsal doyum düzeyleri orta düzeydedir. Ayrıca çalışmanın alt ölçekleri arasında ilişkiler ve farklılaşmalar tespit edilmiştir.

Keywords

Dijital bağımlılık, Memnuniyet, Muhasebe eğitimi

Read: 1,033

Download: 808