KÜRESELLEŞMEYE GİRİŞ VE ULUS-DEVLET İLE İLİŞKİSİ
AN INTRODUCTION TO GLOBALIZATION AND ITS RELATIONSHIP WITH NATION-STATE.

Author : Xheni SİMAKU
Number of pages : 274-288

Abstract

Günümüzde en çok kullanılan kelimelerden biri, küreselleşme, her bireyin günlük yaşam aktivitelerinde olduğu gibi, dünya sisteminin neredeyse tüm alanlarında deneyimlenen, geçici bir anlayıştır. Dünyanın her yerinde birçok araştırmacı küreselleşme hakkında farklı açıklamaları ve görüş sunuyor ve bu çalışmada bu olayın getirdiği karmaşıklığı açıklamak için bazıları dikkate alınacak. Küreselleşme ile ilgili farklı yaklaşımlar bulunmaktadır, bunlar kimi zaman olumlu, kimi zaman olumsuz diğer taraftan da şüpheli yaklaşımlar; ancak ilginç olan, tüm bu bakış açılarının aynı konulara nasıl odaklandığıdır. Bu süreçle ilgili temel soru küreselleşmenin varlığıyla ilgilidir ve eğer bu yeni bir düzen ise, yalnızca bir efsane mi yoksa olması gereken bir süreç mi? Bu yazarların ortak amacı, bu olayların anlaşılması ve tanımının, beraberinde getirdiği önemli etkileri ve değişiklikleri göstererek çözmektir. Bu çalışmanın amacı, küreselleşmenin hayli fazla temas ettiği alanlara geniş bir bakış açısı kazandırmak ve ulus-devletin rolünü analiz ederek durumun ekonomik, sosyo-teknolojik, kültürel ve politik boyutuna odaklanmaktır, ki küreselleşme teorisinde en çok tartışılan konulardan biri ve özellikle içinde bulunduğumuz çağda ulus devletin işlevsel olup olmadığıdır.

Keywords

küreselleşme, ulus-devlet, küreselciler, şüpheciler, dönüşümcüler.

Read: 199

Download: 52