KÜRESELLEŞMEYE GİRİŞ VE ULUS-DEVLET İLE İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages: 274-288
Year-Number: 2020-47

Abstract

Günümüzde en çok kullanılan kelimelerden biri, küreselleşme, her bireyin günlük yaşam aktivitelerinde olduğu gibi, dünya sisteminin neredeyse tüm alanlarında deneyimlenen, geçici bir anlayıştır. Dünyanın her yerinde birçok araştırmacı küreselleşme hakkında farklı açıklamaları ve görüş sunuyor ve bu çalışmada bu olayın getirdiği karmaşıklığı açıklamak için bazıları dikkate alınacak. Küreselleşme ile ilgili farklı yaklaşımlar bulunmaktadır, bunlar kimi zaman olumlu, kimi zaman olumsuz diğer taraftan da şüpheli yaklaşımlar; ancak ilginç olan, tüm bu bakış açılarının aynı konulara nasıl odaklandığıdır. Bu süreçle ilgili temel soru küreselleşmenin varlığıyla ilgilidir ve eğer bu yeni bir düzen ise, yalnızca bir efsane mi yoksa olması gereken bir süreç mi? Bu yazarların ortak amacı, bu olayların anlaşılması ve tanımının, beraberinde getirdiği önemli etkileri ve değişiklikleri göstererek çözmektir. Bu çalışmanın amacı, küreselleşmenin hayli fazla temas ettiği alanlara geniş bir bakış açısı kazandırmak ve ulus-devletin rolünü analiz ederek durumun ekonomik, sosyo-teknolojik, kültürel ve politik boyutuna odaklanmaktır, ki küreselleşme teorisinde en çok tartışılan konulardan biri ve özellikle içinde bulunduğumuz çağda ulus devletin işlevsel olup olmadığıdır.

Keywords

Abstract

Nowadays one of the most used words is globalization, a fleeting conception experienced in almost all the fields of the world system, so as in the daily life actions of every individual. Several scholars all over the world give different explications and perspectives about globalization, here some of them will be taken into consideration to explain the complexity that this phenomenon brings. Different is also the approaches used with globalization, sometimes positive, sometimes negative, and other times skeptical; but what is interesting to see is how all those perspectives are focus on the same topics. The main question about this process is about the entity of globalization, and if is it a new order, just a myth or a necessary process? The common aim of those authors is the understanding of this phenomenon and solving its definition by pointing out the important effects and changes brought with it. The aim of this work is to give a wide perspective of the spheres touched by globalization, which are a lot, and to focus on its economic, socio- technologic, cultural and political dimension, by analyzing the role of the nation-state, which is one of the most discussed themes inside globalization’s theory and especially the changing function or not that it brings in the new era.

Keywords