TOPRAK VE EMEK ÜZERİNDEN FRANÇOİS MİLLET’NİN SANATINA BAKMAK
LOOKING INTO THE ART OF FRANÇOİS MİLLET BY REGARDING SOIL AND LABOR

Author : İhsanur ÖMÜR -Neslihan Özgenç ERDOĞDU
Number of pages : 596-605

Abstract

Toprak, yaşamsal öneminin dışında, iktisadi ve kültürel açıdan da insanı kendine bağımlı kılan unsurların başında gelmektir. Toprağa bağlı üretim sonucu oluşan ticari ilişkiler, ekonomik faaliyetleri artırarak kırsal yaşama alternatif yaşam alanları yaratarak bugünkü kentlerin yapılanmasına zemin hazırlamıştır. Böylelikle kent ve kırsal alan coğrafya üzerinde hem kültürel hem de ekonomik açıdan ayrışmıştır. Tüm bu toplumsallaşma süreçleri aynı zamanda sosyal sınıfları meydana getirmiş ve sahiplenilen toprak, korunması gereken bir değer olarak devletlerin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Ortaçağ Avrupası’na hakim feodal sistem de bu doğrultuda ortaya çıkmıştır. İktisadi açıdan toprağa bağımlı Ortaçağ Avrupa’sına hakim olan feodal sistemin, tüm yükünü köylü ve toprak emekçi üstlenmiştir. Ancak bu yüke rağmen köylüler, aristokrasi ve burjuva tarafından sosyal sınıf açısından değersizleştirilmiş ve sanat alanında da görünmez kılınmıştır. 1789 Fransız Devrimiyle başlayan süreçle birlikte, içinde köylülerinde olduğu sınıfsal çatışmalar yaşanmış ve tüm süreçlerin etkisi de sanat alanına yansımıştır. Realizm akımı bu süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Realizmin öncülerinden olan François Millet, ele aldığı konular açısından devrim niteliğinde bir çıkış yapmıştır. Sanat tarihinin yüzyıllardır görünmez kıldığı köylü ve toprak emekçisinin zorlu hayatını resimlerine konu edinen sanatçı, sanat tarihinin idealize edilmiş yaşamların karşısına, yaşanan gerçeği koymuştur. Bu çalışmada amaçlanan; François Millet’nin çalışmalarını toprak ve emek bağlamında dönemin tarihsel koşulları ile birlikte ele almak ve bu doğrultuda eser analizi yapmaktır.

Keywords

Toprak, Emek, Köylü, Gerçekçilik Akımı, François Millet

Read: 170

Download: 51