ESTETİK DERSİNDE ÖĞRETMENİN UYGULAMIŞ OLDUĞU ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ,
EVALUATION OF THE TEACHING METHOD THAT TEACHERS HAVE IMPLEMENTED IN THE AESTHETIC COURSE

Author:

Number of pages : 306-321

Abstract

Sanat eğitiminin en önemli görevi, eğitimin her aşamasında öğrencilerin hayal dünyalarını geliştirerek, onların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme yetisi kazandırmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin üreten, estetik düşünen bireyler olarak topluma kazandırılmalarını da amaçlayan önemli unsurlardan biridir. Güzel sanatlar eğitimi veren kurumlarda ders olarak işlenen estetik, sanat eğitiminin ilk dönemlerinde olan öğrenci için kavranması zor teorik bilgiler içermektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Liselerinin müfredat programında yer alan estetik dersinin sanat eğitimindeki önemi büyüktür. Sivas’ta bulunan bir güzel sanatlar lisesindeki görsel sanatlar öğretmeninin, estetik dersinin işlenişinde uygulamış olduğu yöntem- teknikler ve öğrencilerin estetik dersine bakış açıları bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin uygulandığı bu araştırmada veri olarak dersin video kayıtları, öğretmen görüşme formları, Öğrenci görüşme formları toplanmış ve analiz edilmiştir. Bu araştırma eğitsel eleştiri modeli doğrultusunda yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The most important duty of art teaching is to have students get the ability of expressing themselves and reveal their creativeness by improving their imagination in every phase. İt is also an important factor aiming to reintegrate students into the society and making them individuals producing and thinking a esthetically. İn the instutions providing fine arts training, esthetic and art training lessons have diffult theoric in puts fort he beginner students. Esthetic course, taking part in the curriculum of Fine Arts High School bounded to the Ministry of Education, has a big role in art teaching. Practise of methods, technique and viewpoints of students for esthetic teaching is the subject of this research applied by an art teacher in Fine Arts High School in Sivas. İn this qualitative research, video records of the lesson, teacher and student interview forms have been gathered and analyzed as data. This research has been carried out in accordance with educational criticism.

Keywords