ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİLERİ,
EFFECTS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Author:

Number of pages : 244-257

Abstract

Bu çalışmanın konusu, Millî Eğitim Bakanlığı'nın okullarında çalışan, aynı düzeyde olan ancak farklı eğitim programları kullanan öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları üzerindeki örgütsel adalet algılarının etkilerini araştırmaktır. Bu araştırma ile örgütsel bağlılık bağımlı değişkeni ile örgütsel adalet bağımsız değişkeni arasındaki ilişki incelenmiş ve bu değişkenler arasındaki etkiler ortaya konulmuştur. Örgütsel bağlılık bağımlı değişkeni; duygusal, devam ve normatif bağlılık olarak üç alt boyut, örgütsel adalet bağımsız değişkeni; dağıtım, süreç ve etkileşim adaleti olmak üzere üç alt boyutta ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, örgütsel adalet alt boyutlarının örgütsel bağlılık alt boyutlarını etkilediği, bu etkileşimin örneklem grubundaki okulların bazılarında benzer seviyelerde, bazılarında ise farklı seviyelerde olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğretmenlerin okullarına katkılarına yanıt olarak, yöneticiler tarafından da adil ve adil ödül ve terfi gibi katkılarda bulunmak, kararlara katılım vb. hakkında bilgi vermek, eşit ve adil uygulamalar yapmak gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The subject of this study is to investigate the effects of organizational justice perceptions of teachers working in the schools of the Ministry of National Education, which are at the same level but which use different education programs on their organizational commitments. This research with to examine the relationship between organizational commitment dependent variable and organizational justice independent variable and to reveal the effects between these variables. Organizational commitment dependent variable was examined under three dimensions as Affective, Continuance, Normative Commitment; the independent variable of organizational justice was examined under three dimensions as Distributive, Procedural, Interactional Justice; and the independent variable of personality traits were examined under five dimensions as Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, Openness to Development. In the result of research, it was seen organizational justice sub-dimensions affected the organizational commitment sub-dimensions; and that this interaction was at similar levels in some of the sample schools and at different levels in some others. In line with the results obtained, in response to teachers' contributions to their school, making contributions such as just and just rewards and promotions to them, also by the administrators, giving information about the results participation in decisions etc. making equal and just practices it was concluded that it should.

Keywords