ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİLERİ
EFFECTS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Author : Hakan GÜRSOY
Number of pages : 244-257

Abstract

Bu çalışmanın konusu, Millî Eğitim Bakanlığı'nın okullarında çalışan, aynı düzeyde olan ancak farklı eğitim programları kullanan öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları üzerindeki örgütsel adalet algılarının etkilerini araştırmaktır. Bu araştırma ile örgütsel bağlılık bağımlı değişkeni ile örgütsel adalet bağımsız değişkeni arasındaki ilişki incelenmiş ve bu değişkenler arasındaki etkiler ortaya konulmuştur. Örgütsel bağlılık bağımlı değişkeni; duygusal, devam ve normatif bağlılık olarak üç alt boyut, örgütsel adalet bağımsız değişkeni; dağıtım, süreç ve etkileşim adaleti olmak üzere üç alt boyutta ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, örgütsel adalet alt boyutlarının örgütsel bağlılık alt boyutlarını etkilediği, bu etkileşimin örneklem grubundaki okulların bazılarında benzer seviyelerde, bazılarında ise farklı seviyelerde olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğretmenlerin okullarına katkılarına yanıt olarak, yöneticiler tarafından da adil ve adil ödül ve terfi gibi katkılarda bulunmak, kararlara katılım vb. hakkında bilgi vermek, eşit ve adil uygulamalar yapmak gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Örgütsel Bağlılık, Adalet, Örgütsel Adalet.

Read: 183

Download: 47